046

IT Report 1: เอคเซนเชอร์ชี้ไทยใช้กลยุทธ์ดิจิทัลต่ำ

สรุปเนื้อหาของข่าว
บริษัท Accenture ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การบริหารเทคโนโลยี และให้บริการเอาซ์ซอร์สกระบวนการ ซึ่งมีเครือข่ายบริการไปทั่วโลก ได้เปิดเผยเนื้อหาเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ทำการสำรวจ(Survey) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและนำกลยุทธ์ด้านดิจิทัล(Digital Strategy)ไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร(Corporate strategy) ซึ่งพบว่ามีผู้บริหารบริษัทไทยเพียง 34%เท่านั้นที่มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญทางด้านนี้

โดยทางบริษัท Accenture ได้ทำรายงานวิจัยเรื่อง “วิสัยทัศน์ด้านเทคโนลียีแห่งปี 2556” (Accenture Technology Vision 2013: The Latest IT Trends and Innovations) โดยทางบริษัทได้ระบุถึง Trends ทาง IT ที่มีความสำคัญอย่างมากซึ่งผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสำคัญกับ Trends เหล่านี้ซึ่งมีทั้งหมด 7 Trends ดังต่อไปนี้

1.ยกระดับสร้างความสัมพันธ์มิติใหม่กับลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง พร้อมสร้างสัมพันธภาพแบบดิจิทัล (Relationships at Scale: Moving beyond transactions to digital relationships)

2.ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ โดยทำการตั้งคำถามที่มีความสำคัญและออกแบบคำตอบไว้เพื่อตอบปัญหานั้น (Design for Analytics: Formulate the questions, and design for the answers)

3. นำข้อมูลที่หลากหลายและมหาศาลไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว (Data Velocity: Matching the speed of decision to the speed of action)

4.ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเชื่อมต่อการทำงานในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารอย่างถูกทาง,ถูกคน,และถูกกับงาน(Seamless Collaboration: Right channel, right worker, right job)

5. เวอร์ชวลไลเซชั่นเพิ่มความคล่องตัว (Software-Defined Networking: Virtualization’s last mile)

6. มาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เหมาะสม (Active Defense: Adapting cyber defenses to the threat)

7. ปรับใช้คลาวด์ในฐานะเครื่องมือช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจไม่ใช้เพียงเพื่อทำการลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป (Beyond the Cloud: The value lies in putting the cloud to work)

Trends ต่างๆที่กล่าวมาอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ผู้บริหารบริษัทในประเทศไทยยังขาดการทำความเข้าใจกับความสำคัญของเรื่องเหล่านี้และยังไม่มีการผลักดันให้เกิดการนำไปใช้อย่างจริงจังในองค์กรของตัวเอง เนื่องจากเรากำลังอยู่ในยุคของเศรษฐกิจดิจิตอลหรือที่มักจะเรียกกันว่า Digital economy โดยขณะนี้กลุ่มธุรกิจที่มีความตื่นตัวกับเรื่องเหล่านี้มากที่สุดคือกลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร เนื่องจากมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง

ประเด็นสำคัญที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ไปทำธุรกิจดิจิทัล แต่เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ๆผ่านทางช่องทางดิจิทัล ซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น ประเทศไทยรวมถึงหลายๆประเทศในเอเชียมีผู้บริหารระดับสูงเพียงประมาณ 30% ที่เริ่มพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการสร้างโมเดลธุรกิจที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นเป็นพลังในการขับเคลื่อน อยู่ที่เรื่องของความเข้าใจของผู้บริหารนั่นเอง โดยทาง Accenture Thailand ได้แนะนำว่า นอกจากการทำความเข้าใจของผู้บริหารแล้ว ทางออกในความเป็นจริงก็คือ บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีล่าสุดเสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสมขององค์กรเป็นสำคัญ

บทวิเคราะห์
ผลสำรวจดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทต่างๆในประเทศไทยยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่สามารถหลอมรวมสิ่งเหล่านี้ไปสู่กลยุทธ์ขององกรค์ได้ ความคิดเห็นส่วนตัวมองว่าสาเหตุที่ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ เพราะองค์กรส่วนใหญ่ในไทยมักมีผู้บริหารที่ค่อนข้างมีอายุ อาจจะทำให้ตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเมื่อขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วยิ่งเป็นการยากขึ้นไปอีกที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุยทธ์หลักขององค์กร ธุรกิจที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง จะเห็นได้จากองค์ส่วนใหญ่ในไทยจะเน้นให้ความสำคัญกับผู้บริหารในแผนกอื่นๆมากกว่าแผนก IT ซึ่งถูกมองเป็นเพียงหนึ่งในแผนกที่ทำหน้าที่แค่อำนวยความสะดวกให้กับแผนกต่างๆ บริษัทขนาดใหญ่ในไทยเกือบทุกบริษัทมีตำแหน่ง CFO, CMO, COO แต่ไม่มีผู้บริหารระดับสูงอย่างที่มีบทบาทเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างCIO อีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้เขียนมองว่าเหตุผลที่ทำให้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่ในไทยมักจะซิ้อเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ขาดการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรูปแบบทางธุรกิจของตัวเองและวัฒนธรรมองค์กร เพราะต่อให้ลงทุนกับ IT มากแค่ไหนก็ไม่ได้รับประกันความสำเร็จในการนำไปใช้ ดูได้จากตัวอย่างจากในประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกาการซึ่งมีลงทุนด้าน IT เป็นการลงทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งขององค์กร (Based on data in U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts, 2008) แต่กลับมีงานศึกษาที่ใช้ให้เห็นว่าจำนวนเงินลงทุนไม่มีความสำพันธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุน (Laudon and Laudon ,2009) ความล้มเหลวมักจะเกิดจากการที่พยามซื้อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ แต่ขาดการปรับแต่ง Organizational Strategy และ Business Strategy ให้เข้ากับ Digital Strategy ผู้เขียนมองว่าบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่เน้นการให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมไปถึงรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ (New products, services, and business models) โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ส่วนใหญ่ยังมองเพียงแค่ประโยชน์จากเทคโนโลยีในแง่ของการเป็นเพียงเครื่องอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนเท่านั้นซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จาก IT เพียงฝั่งเดียวคือการ cost เท่านั้น ยังไม่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่ม value ให้กับลูกค้าซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝั่งในแง่ของ Economics impact (Reduce Cost& Add Price)

โดยทางออกที่ผู้เขียนคิดว่าจะทำให้บริษัทในไทยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและผนวกสิ่งเหล่านี้เข้าเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรนั้นอยู่ที่ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงเป็นสำคัญ เนื่องสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ พฤติกรรมพนักงาน ตลอดจนต้องอาศัยทักษะจำนวนมากของพนักงานทุกระดับ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นเรื่องใหญ่ แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างมากของผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะต้องมีทัศนคติและเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง หากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูงแล้ว โอกาสที่จะเกิดนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผนวกไว้เป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรก็แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เราจะเห็นได้จากตัวอย่างบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา บริษัทที่เป็นผู้นำในแง่ของเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆล้วนแล้วแต่มีผู้นำที่เห็นถึงความสำคัญของ Digital platform ทั้งสิ้น ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผู้บริหารเหล่านี้ล้วนได้รับการศึกษาทางด้านนี้มาตอนที่เรียนหนังสือก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น Sergey Brin & Larry Page ผู้ก่อตั้ง Google Inc , jeff bezos ผู้ก่อตั้งและ CEO ของAmazon.com หรือ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook Inc และผู้นำในธุรกิจอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ใช้บริษัทเทคโนโลยีแต่มีการนำกลยุทธ์ดิจิทัลไปใช้อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับสูงในไทยที่ไม่ได้มีภูมิหลังทางการศึกษาดังกล่าวก็สามารถที่จะนำนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเข้ามาพัฒนาบริษัทของตัวเองและสร้างกลยุทธ์ได้ เพียงแต่จะต้องมีความพร้อมที่จะเปิดใจและให้ความสำคัญที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันสิ่งเหล่านี้ร่วมกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่งทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มากมายที่พร้อมจะเข้ามาให้คำปรึกษากับบริษัทในประเทศไทย บริษัทอย่าง Accenture ก็ถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ โดยสิ่งที่จะต้องระลึกไว้เสมอว่าการใช้เพียงผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกยังไม่มีพลังมากพอในการสร้างกลยุทธ์ที่ยั่งยืนในเรื่องนี้ ผู้บริหารของบริษัทในไทยนอกจากที่จะต้องเปิดใจรับฟังและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้ว ยังจะต้องทุ่มแทความเพียรพยามในการลงทุนในแง่ทรัพยากรด้านๆอื่นๆ อย่างด้านทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนประกอบอื่นๆเพื่อที่จะsupport กลยุทธ์ดิจิทัลให้แข็งแรงและยั่งยืน ไม่ใช่เพียงคิดแค่เรื่องการซื้อเทคโนโลยีสำเร็จรูปเท่านั้นหรือจ้าง outsources เท่านั้น

Reference

Main Article
“เอคเซนเชอร์ชี้ไทยใช้กลยุทธ์ดิจิทัลต่ำ” .”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130815/523368/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3.html 2556.

Support
พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ. เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความสามารถในการแข่งขัน: ทฤษฏีและกรณีศึกษา.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย. การวิจัยแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน. คณะบริหารธุรกิจนิด้า, 2554.

“Accenture Technology Vision 2013:The Latest IT Trends and Innovations”
[Online].Available:http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Technology-Vision-2013.pdf

“Accenture: ASEAN Businesses Underplay the Power of Customer-Facing Digital Strategies”
[Online].Available:http://www.enterpriseitnews.com.my/news/market-trends/item/2340-accenture-asean-businesses-underplay-the-power-of-customer-facing-digital-strategies.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License