064

IT report 1

น.ส.ณัฐณิชา สามิตะสิน 5510211064

NOSTRA โชว์โซลูชั่น NOSTRA Logistics

ช่วยลดต้นทุนขนส่งกับผู้ประกอบการ

flickr:9712705880

จากข่าวบริษัทได้โชว์เทคโนโลยีในการช่วยลดต้นทุนทางการขนส่งโดยได้มีการดึงเอาซอฟท์แวร์เข้ามาช่วยในการจัดการกับระบบขนส่งในประเทศไทย ซึ่งงานนี้จัดทำโดยบริษัทโกลบเทค โดยซอฟท์แวร์ที่นำมาใช้ในการจัดการระบบขนส่งนี้เรียกว่า NOSTRA Logistics โดยระบบนี้จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับเส้นทางขนส่ง, ควบคุมการใช้น้ำมันเป็นต้น
NOSTRA Logistics หรือ ระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ เป็นหนึ่งในโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของ บริษัท โกลบเทค จำกัด ที่พัฒนาสําหรับธุรกิจที่มีภารกิจด้านการขนส่งโดยเฉพาะ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและเข้าดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยโปรแกรมระบบ NOSTRA Logistics ในรูปแบบ Web-based application ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Mobile Application สำหรับ Smartphone และ Tablet และสามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งานระบบตามที่ต้องการได้ เช่น วางแผนบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง ติดตามและบันทึกเส้นทางเดินรถ ควบคุมการเดินรถด้วยระบบแจ้งเตือนและเซนเซอร์ควบคุมการทํางานของส่วนต่างๆ เช่น น้ํามัน ประตู อุณหภูมิ และรายงานข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ NOSTRA Logistics จะช่วยธุรกิจลดต้นทุน การขนส่ง เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และเสริมสร้างความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน

Features

1.ได้รับข้อมูลแผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยจาก “NOSTRA” ซึ่งประกอบด้วย เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อทั่วทั้งประเทศ และสถานที่สําคัญต่างๆ (POI) กว่า 1 ล้านจุด
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการขนส่ง ทําให้จัดส่งสินค้าได้ไม่เกินเวลานัดหมาย หรือสามารถแจ้งลูกค้าได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
3.ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่ง จากการวางแผนและ ควบคุมการขนส่งที่เหมาะสม
4.ทราบต้นทุนในการดําเนินงานขนส่ง เช่น ระยะทาง ระยะเวลา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
5.ควบคุมพฤติกรรมการขับรถ เช่น ป้องกันการขับรถเร็วกว่าอัตราที่กําหนด การขับรถออกนอกเส้นทางที่กําหนด การหยุดจอดรถนานเกินเวลาปกติ เป็นต้น
6.ป้องกันและลดปัญหาต่างๆ เช่น การทุจริตน้ำมัน โจรกรรมรถยนต์ การเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว

หลักการทำงานของ NOSTRA Logistics (GPS Tracking)

• เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีจีพีเอส (GPS) การสื่อสารแบบไร้สายระบบ GSM/GPRS เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าด้วยกัน
• โดยการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ในยานพาหนะ เพื่อใช้ระบุตำแหน่ง เวลา และความเร็วในการเดินทางของยานพาหนะ
• จากนั้น อุปกรณ์ GPS จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายการสื่อสารในระบบ GSM/GPRS ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ GPS จะถูกเก็บ ในระบบฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงสุด
• ผู้ใช้งานจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าดูสถานะของรถยนต์ที่ตนเองรับผิดชอบผ่านเครือข่าย Internet จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ก็ได้ สะดวกในการใช้งานและใช้ได้บ่อยครั้ง เท่าที่ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

flickr:9712689738

คุณสมบัติของบริการระบบ NOSTRA Logistics

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและเข้าดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์ของระบบ NOSTRA Logistics หรือ ผ่าน Mobile application บนสมาร์ทโฟน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกคุณสมบัติการใช้งานที่ต้องการได้ ประกอบด้วย
1. การวางแผนการขนส่ง (Logistics Planning Function)
• ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสถานที่ คำนวณหาเส้นทางเดินรถที่เหมาะสมในจุดขนส่งต่างๆ คำนวณระยะทางและเวลาที่ใช้โดยการประมาณการ เพื่อทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่ง

2. การติดตามพาหนะ (Vehicle Tracking Function)
• แสดงตำแหน่งการเคลื่อนที่ของยานพาหนะแบบเรียลไทม์ หรือ แสดงสถานที่ใกล้เคียงที่อยู่ใกล้ตำแหน่งของยานพาหนะบนแผนที่ดิจิตอล NOSTRA ที่มีความละเอียดและความถูกต้องสูง
• บันทึกข้อมูลการเดินรถ เก็บเป็นข้อมูลประวัติและสถิติได้ เช่น จุดแวะจอด ความเร็วในการขับรถ พฤติกรรมการขับรถ เป็นต้น

3. การควบคุมและบริหารจัดการกลุ่มพาหนะ (Fleet Management Function)
• การแจ้งเตือนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของระบบ NOSTRA Logistics หรือ ระบบโทรศัพท์มือถือ (SMS) เช่น ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด การจอดยานพาหนะนานเกินระยะเวลาที่กำหนด หรือการจอดในที่ที่ห้ามจอด การขับยานพาหนะออกนอกเส้นทางหรือพื้นที่ที่กำหนด เป็นต้น
• ควบคุมการทำงานระบบต่างๆ ในยานพาหนะ ด้วย Fleet Sensor เช่น น้ำมัน ประตู อุณหภูมิห้องเย็น และรองรับการทำงานร่วมกับ RFID, LCD/LED, Display Panel และ Smart Card

4. การรายงานผลข้อมูล (Report Function)
• จัดทำรายงานได้ทั้งรูปแบบของตารางและกราฟ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผน วิเคราะห์ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหา หรือรายงานสรุปเปรียบเทียบ รายงานเปรียบเทียบย้อนหลัง รายงานสรุปภาพรวม
• สามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลและส่งออกในรูปแบบ Excel, PDF หรือ HTML ได้

5. ฟังก์ชั่นเสริมพิเศษ (Special Function)
• ระบบบริหารจัดการงานในระหว่างขับรถ (Dispatch Management) และระบบนำทางยานพาหนะ (Navigation System) ด้วยการคำนวณหาเส้นทางที่เหมาะสม และแนะนำการขับรถด้วยเสียง
• เพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจเดินรถด้วยข้อมูลสภาพการจราจร (NOSTRA Traffic) เพื่อช่วยในการหลบเลี่ยงสภาพการจราจรที่ติดขัด ช่วยลดเวลาเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย

วิเคราะห์ SWOT analysis

S คือ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและเข้าดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ในรูปแบบ Web-based application ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บบราวเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้ Mobile app navigator iphone, android หรือบนสมาร์ทโฟน สามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งานระบบตามที่ต้องการได้ เช่น วางแผนบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง ติดตามและบันทึกเส้นทางเดินรถ ควบคุมการเดินรถด้วยระบบแจ้งเตือนและเซนเซอร์ควบคุมการทํางานของส่วนต่างๆ เช่น น้ำมัน ประตู อุณหภูมิ ช่วยธุรกิจลดต้นทุน การขนส่ง

W คือ เครื่องรับสัญญาณบางประเภทราคาแพง, อาจเกิดปัญหาที่เกิดจากดาวเทียม (Check error, Ephemeris error) อาจเกิดจาก วงโคจรคลาดเคลื่อน เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หรืออาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาเพียงเล็กน้อยจะทำให้การคำนวณระยะทางผิดพลาด ได้มากเนื่องจากดาวเทียมอยู่สูงมาก, การต่อเชื่อมกับอุปกรณ์อื่นและความสะดวกบางเครื่องแสดงได้เฉพาะพิกัดภูมิศาสตร์ บางเครื่องไม่สามารถต่อเข้ากับเครื่องมืออื่นหรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (PC) ได้ และข้อใหญ่ที่ต้องพิจารณา ความแข็งแรงทนทานถ้าต้องใช้เครื่องทำงานในพื้นที่ทะเล หรือในพื้นที่ป่าเขา การใช้ไฟและความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นตัวชี้สำคัญที่จะต้องเอาใจใส่

O คือ การแข่งขัน มีความคึกคักมากขึ้น ผู้บริโภคมีตัวเลือกในอุปกรณ์นำทางเพิ่มขึ้นมาก ตลาดอุปกรณ์นำทาง GPSประเภทติดรถยนต์ มีอัตราการเติบโตสูง เห็นได้จากยอดขายที่ผ่านมา และตลาดอุปกรณ์นำทางในประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ก็ขยายตัวอย่างมาก รถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนแทบทุกคันจะ ติดตั้งอุปกรณ์นำทาง GPS แบบ PND ในรถเสมอ อีกทั้งการที่บริษัทใช้ GPS คุณภาพระดับ World Class ที่มียอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลก และการใช้ข้อมูลแผนที่ ที่มีความถูกต้องแม่นยำที่สุดจาก NOSTRA

T คือ ในด้านของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ อาจมีราคาที่สูงเกินไปสำหรับบางบริษัท อีกทั้งความกังวลที่ว่าเมื่อติดตั้งแล้วการใช้งานอาจไม่ได้มีประสิทธิภาพดังที่กล่าวไว้เพราะการใช้ระบบGPS มักมีความคลาดเคลื่อนได้หากอยู่ในสภาวะที่ไม่อำนวย เช่น สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน, หุบเขา เป็นต้น

Reference

http://www.itnews24hrs.com/nostra-logistics-sipa/
http://iam.hunsa.com/blogrx/article/165723
http://www.it4x.com/forum/index.php?topic=14656.0

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License