Appendix G8

Appendix - A

คำถามสำหรับผู้ดูแลระบบ

- จากระบบที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ไม่ทราบว่ามีระบบอะไรบ้างที่ได้ลงไปถึง End Users จริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่วางระบบเท่านั้น?
- ระบบที่ลงไปถึง End Users แล้ว มี Feedback หรือ ผลตอบรับอะไรกลับมาบ้าง?
- ระบบที่ได้มีการดำเนินงานไปแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยให้ End Users ใช้นั้น ไม่ทราบว่าทางทีมงานมีแผนการจะให้ชาวบ้านได้ใช้เมื่อไหร่ และตอนนี้มีการดำเนินการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ อะไรบ้าง?
- โดยรวมแล้วระบบที่ดำเนินการไปแล้วนั้น คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของภาพรวมทั้งระบบ?
- มีโครงการการวางระบบอะไรอีกบ้างที่มีแผนการดำเนินงานต่อจากนี้และมีการวางแผนอย่างไรบ้าง?
- โครงการจังหวัดอัจฉริยะนี้ มีเฉพาะทีมงานนี้หรือเปล่าที่เป็นคนวางระบบ หรือมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย? (ถ้าร่วมงานกับหน่วยอื่นด้วยไม่ทราบว่ามีการร่วมงานกันส่วนไหนบ้าง? อย่างไร?)
- สำหรับ ศขบ. ได้มีการวางระบบอะไรให้ใช้บ้าง? และทาง ศขบ. ทั้ง 4 หมู่บ้าน มีการตอบรับกับระบบนี้อย่างไร? แล้วปัญหาที่ทาง ศขบ. พบ มีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรบ้าง? และอยากทราบว่าระบบนี้จะมีการใช้งานทุกหมู่บ้านทั่วจังหวัดเมื่อไหร่? แล้วมีแผนการขยายงานระบบไปที่หมู่บ้านอะไรบ้าง?
- ระบบ Smart Card Reader และ ระบบ GIS มีระบบการทำงานอย่างไร? มีการใช้งานจำกัดอยู่แค่ 4 หมู่บ้านต้นแบบหรือว่ามีการใช้งานทั่วทั้งจังหวัดนครนายก? และกลุ่มใดที่เป็นผู้ใช้งานระบบนี้ และมี Feedback ตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง?
- ระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ และการเรียนรู้ 4 มิติ มีการวางระบบอย่างไรบ้าง? ได้ดำเนินงานไปมากน้อยเพียงใด? และเริ่มใช้งานที่โรงเรียนอะไรไปบ้างแล้ว? และมี Feedback เป็นอย่างไรบ้าง?
- ระบบ Web Portal (เว็บท่า) มีการอัพเดทข้อมูลบ่อยแค่ไหน? และมีกลุ่มผู้ใช้งานหลักๆ คือใครบ้าง? แล้วมีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่?
- ระบบ Smart Health มีการวางระบบอย่างไรบ้าง? แล้วมีการนำไปใช้งานจริงบ้างหรือยัง? (ถ้ามีการใช้งานแล้ว มีการดำเนินการส่วนไหนบ้าง? และมี Feedback เป็นอย่างไร?)
- สำหรับระบบสังคมการเรียนรู้ ไม่ทราบว่ามีการใช้งานอย่างไรบ้าง? แล้วมีการตอบรับระบบนี้เป็นอย่างไร? มีคนเข้าไปใช้งานมากน้อยเพียงใดบ้าง?
- ระบบชุมนุมสหกรณ์ในระดับตำบล มีการดำเนินงานไปที่ส่วนใดบ้าง? มีการดำเนินงานอย่างไร? แล้วมีผลตอบรับเป็นอย่างไร?
- โครงการ Smart Country Silicon Valley มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง? มีการดำเนินงานไปมากน้อยเพียงใด? และมีแผนจะดำเนินการต่ออย่างไรบ้าง? แล้วมีการคาดการณ์ว่าจะเสร็จเมื่อใด?
- ในฐานะที่ทางทีมงานเป็นผู้วางระบบให้กับโครงการฯ ไม่ทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการนำระบบนี้มาใช้ในจังหวัดนครนายก? ทีมงานมองว่าระบบนี้มีความซับซ้อนหรือไม่? และคาดหวังจากผู้ใช้งานอย่างไร? มีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง? และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร?
- สุดท้ายแล้ว ทางทีมงานมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมอีกไหม?

Appendix - B

คำถามสำหรับปลัด

- โครงการนครนายกจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบเป็นอย่างไร? มีแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้าง? แล้วไม่ทราบว่ามีการนำระบบอะไรมาใช้งานที่อำเภอบ้านนาแล้วบ้าง?
- ระบบ ศขบ. มีการดำเนินงานอย่างไร? แล้วมีการใช้งานจริงบ้างหรือยัง? ชาวบ้านมีความเข้าใจระบบมากน้อยเพียงใด? แล้วไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างและจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร?
- ระบบการประชุม Vdo Conference มีการใช้งานจริงหรือยัง? แล้วไม่ทราบว่าประสบกับปัญหาอะไรบ้าง? แล้วระบบนี้เป็นประโยชน์อย่างไรกับทางราชการบ้าง?
- ระบบ Smart Card Reader มีการดำเนินการอย่างไร? ชาวบ้านมีความเข้าใจการทำงานของระบบมากน้อยเพียงใด? และมีการตอบรับจากชาวบ้านที่ใช้งานระบบนี้อย่างไรบ้าง? จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร? และปลัดคิดว่าระบบนี้มีความแม่นยำมากน้อยเพียงใด? จะต่อยอดโครงการนี้ได้อีกหรือไม่? อย่างไร?
- ระบบ Smart Survey มีการดำเนินการอย่างไร? ระบบนี้มีประโยชน์อย่างไรกับทางราชการบ้าง? สามารถเอาข้อมูลที่ได้จากระบบนี้ไปใช้งานด้านใดได้บ้าง? และข้อมูลมีความแม่นยำมากน้อยเพียงใด?
- ระบบ GIS มีการดำเนินการอย่างไร? นำมาใช้งานจริงแล้วหรือยัง? และข้อมูลแม่นยำมากน้อยเพียงใด?
- ระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการและการเรียนรู้ 4 มิติ มีการดำเนินการในอำเภอบ้านนาแล้วหรือยัง? ถ้ามีแล้วมีโรงเรียนอะไรบ้างที่มีการใช้งานระบบแล้ว? และมีผลตอบรับว่าอย่างไรบ้าง? มีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่? และจะมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร?
- ระบบ Smart Health มีการใช้งานจริงในส่วนของอำเภอบ้านนาแล้วหรือยัง? ถ้ามีแล้วมีโรงพยาบาลอะไรบ้างที่มีการใช้งาน? และมีผลตอบรับเป็นอย่างไร? มีปัญหาอะไรบ้าง? และจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร?
- ระบบชุมนุมสหกรณ์ในระดับตำบลมีการใช้งานจริงในส่วนใดของอำเภอบ้านนา? แล้วไม่ทราบว่าระบบมีการดำเนินงานอย่างไรบ้าง? ชาวบ้านมีความเข้าใจกับระบบนี้มากน้อยเพียงใด? มีผลตอบรับจากการใช้งานว่าอย่างไรบ้าง? และปัญหาที่พบจากการใช้งานมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร?
- สุดท้าย ปลัดมีความคิดเห็นอย่างไรและคาดหวังอะไรกับโครงการนี้บ้าง? คิดว่าประโยชน์ที่ได้ ปัญหา และอุปสรรคจากโครงการเป็นอย่างไร? มีข้อจำกัดในการดำเนินงานและ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร? และ มองอนาคตว่าโครงการนี้จะเป็นอย่างไร? คิดว่าชาวบ้านมีความรู้สึกอย่างไรกับโครงการนี้ และมีการตอบรับจากชาวบ้านว่าอย่างไรกับโครงการนี้บ้าง?

Appendix - C

flickr:11542707153
flickr:11542602274
flickr:11542707063
flickr:11542602154

Appendix - D

flickr:11542706923
flickr:11542563055
flickr:11542706763
flickr:11542601814
flickr:11542562805
flickr:11542562755
flickr:11542693926
flickr:11542601654
flickr:11542562565
flickr:11542706463
flickr:11542601384

Appendix - E

flickr:11542706183
flickr:11542693506
flickr:11542562335
flickr:11542562235
flickr:11542562185
flickr:11543046225

ตัวอย่างซุ้มและบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

flickr:11542706013
flickr:11542705953
flickr:11542562085
flickr:11542693216
flickr:11542705803
flickr:11542600904

ภาพการเข้าฟังการบรรยายและการสัมภาษณ์จากปลัดอำเภออาษา และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเจ๊ก

flickr:11542600874
flickr:11542693096
flickr:11542707223
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License