ธนาคารกรุงไทย

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

Key of Success

• กล้าที่จะเปลี่ยน
• เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายIT และฝ่ายบริหาร
• วิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยข้อจำกัดต่างๆ ก่อนการเลือกนำITเข้ามาใช้ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
• เน้นที่กระบวนการทำงานเป็นหลัก ว่ากระบวนการนั้นต้องก่อเกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุด

บทสัมภาษณ์ http://www.itmanagerlife.com/view_article.php?article_id=25

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License