การบินไทย

สาโรจน์ ยุทธไตร
CIO
บริษัทการบินไทย

Key of Success

• กล้าที่จะเปลี่ยน
• เข้าใจลำดับความสำคัญของงาน

บทสัมภาษณ์ http://www.jingjun.net/2013/05/cio.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License