Data Group3 บักปีเตอร์

Database บริหารจัดการโรงภาพยนตร์

1.ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ปัจจุบันระบบฐานข้อมูล (Database System) ได้เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการทำงานและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่มีการนำ database มาใช้ในการบันทึกจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้นำ Database มาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการโรงภาพยนตร์ เนื่องด้วยกระบวนการทำงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันของโรงภาพยนตร์ แม้จะมีการใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูล แต่ข้อมูลอาจจะกระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควร เมื่อข้อมูลบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ เช่น ข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ข้อมูลพนักงาน เป็นต้น รวมไปปัญหารายได้บางส่วนของโรงภาพยนตร์ ไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นรายได้ที่ได้รับมาจากทางใด เนื่องจากโรงภาพยนตร์มีการขายสินค้าจำพวกขนมขบเคี้ยว ป๊อบคอร์น เครื่องดื่ม ฯลฯ ควบคู่ไปกับการขายตั๋วหนังเพื่อรับชมภาพยนตร์ให้แก่ลูกค้า ทำให้รายได้ที่ได้รับนั้นมาจากหลายทาง การจัดทำฐานข้อมูลจะช่วยในเรื่องคำนวณรายได้ต่อเดือนว่าได้รับมาจากการขายตั๋วหนังหรือการขายอาหารและเครื่องดื่มหน้าโรงภาพยนตร์ รวมถึงสามารถทราบได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารและเครื่องดื่มประเภทใด เพื่อง่ายต่อการจัดสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่าย ตลอดจนเพื่อการบริการลูกค้า สามารถดูได้ว่าโรงภาพยนตร์สาขาใดที่มีจำนวนลูกค้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก จะได้จัดเตรียมพนักงานไว้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการที่ดี

ดังนั้นจึงเห็นว่า การนำ Database เข้ามาช่วยจัดทำฐานข้อมูลบริหารจัดการโรงภาพยนตร์ น่าจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ และทำให้การจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เป็นระเบียบ สามารถทำการค้นหาตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อออกแบบฐานข้อมูลที่สามารถช่วยในการบริหารจัดการโรงภาพยนตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.เพื่อช่วยในเรื่องการบันทึกข้อมูลของลูกค้า

3.ลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดในกระบวนงานทำงานต่างๆ

4.เพื่อช่วยในเรื่องการคำนวณรายได้ที่มาจากการบริหารจัดการทางด้านต่างๆของทางโรงภาพยนตร์

5.สามารถจัดสรรพนักงานให้มีความถูกต้อง เหมาะสมกับงาน และทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการบริการ

6. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เป็นระเบียบ และสามารถทำการค้นหาเพื่อตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

2. การออกแบบ E-R Diagram

flickr:10819127455

E-R Diagram ของฐานข้อมูลบริหารจัดการโรงภาพยนตร์ ประกอบด้วย Entity ต่างๆดังนี้

1. Customer : แสดงรายละเอียดลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงภาพยนตร์
2. Staff : แสดงรายละเอียดพนักงานของโรงภาพยนตร์
3. Movie : แสดงรายละเอียดของภาพยนตร์
4. Showtime : แสดงรายละเอียดรอบเวลาฉายภาพยนตร์แต่ละเรื่อง
5. Theater : แสดงรายละเอียดของโรงภาพยนตร์
6. Seat : แสดงรายละเอียดที่นั่งชมในโรงภาพยนตร์
7. Branch : แสดงรายละเอียดสาขาของโรงภาพยนตร์
8. Food & Drink : แสดงรายละเอียดของอาหารและเครื่องดื่มที่ทางโรงภาพยนตร์จำหน่าย

ความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบ Many-to-many ประกอบด้วย

1. BridgeCB :แสดงความสัมพันธ์ของ Customer กับ Branch
2. BridgeCM : แสดงความสัมพันธ์ของ Customer กับ Movie
3. BridgeCFD : แสดงความสัมพันธ์ของ Customer กับ Food & drink
4. BridgeShM :แสดงความสัมพันธ์ของ Showtime กับ Movie
5. BridgeThM :แสดงความสัมพันธ์ของ Theater กับ Movie

3.การสร้าง Database ด้วยเครื่องมือ Microsoft Access

flickr:10819258394
รูปที่ 2 Relationship ของฐานข้อมูลบริหารจัดการโรงภาพยนตร์

3.1 Entity ของฐานข้อมูลบริหารจัดการโรงภาพยนตร์

3.1.1 Customer
แสดงรายละเอียดลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงภาพยนตร์ ซึ่งข้อมูลใน table เป็นข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกเท่านั้น ประกอบด้วย รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ รายได้ เป็นต้น โดยกำหนดรหัสลูกค้าสมาชิก (CID) เป็น primary key

flickr:10819408403

หลังจากกำหนดแต่ละ Field เสร็จแล้ว ทำการกรอกข้อมูลลงใน table ดังรูป

flickr:10819151096

3.1.2 Staff
แสดงรายละเอียดพนักงานของโรงภาพยนตร์ ประกอบด้วย รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ตำแหน่ง ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยกำหนดรหัสพนักงาน (SID) เป็น primary key

flickr:10819257894

หลังจากกำหนดแต่ละ Field เสร็จแล้ว ทำการกรอกข้อมูลลงใน table ดังรูป

flickr:10819150606

3.1.3 Movie
แสดงรายละเอียดของภาพยนตร์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อภาพยนตร์ Rate ภาพยนตร์ ประเภทของภาพยนตร์ เป็นต้น โดยกำหนดรหัสของภาพยนตร์ (MID) เป็น primary key

flickr:10819407963

เมื่อกำหนดแต่ละ Field เสร็จแล้ว ทำการกรอกข้อมูลลงใน table ดังนี้

flickr:10819407923

3.1.4 Showtime
แสดงรายละเอียดรอบเวลาฉายภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ซึ่งประกอบด้วย Showtime Start และ Showtime End โดยกำหนดShowtime ID (ShTID) เป็น primary key

flickr:10819126355

เมื่อกำหนดแต่ละ Field เสร็จแล้ว ทำการกรอกข้อมูลลงใน table ดังรูป

flickr:10819149876

3.1.5 Theater
แสดงรายละเอียดของโรงภาพยนตร์ ซึ่งประกอบด้วย รหัสโรงภาพยนตร์ จำนวนที่นั่งในโรงภาพยนตร์ โดยกำหนด Theater ID (ThID) เป็น primary key

flickr:10819435553

เมื่อกำหนดแต่ละ Field เสร็จแล้ว ทำการกรอกข้อมูลลงใน table ดังรูป

flickr:10819154135

3.1.6 Seat
แสดงรายละเอียดที่นั่งชมในโรงภาพยนตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย หมายเลขที่นั่ง ประเภทที่นั่งในโรงภาพยนตร์ ราคาของที่นั่งในแต่ละประเภท โดยกำหนดรหัสที่นั่ง (SeID) เป็น primary key

flickr:10819283924

เมื่อกำหนดแต่ละ Field เสร็จแล้ว ทำการกรอกข้อมูลลงใน table ดังรูป

flickr:10819435583

3.1.7 Branch
แสดงรายละเอียดสาขาของโรงภาพยนตร์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อสาขาโรงภาพยนตร์ และสถานที่ตั้งของสาขา โดยกำหนด รหัสของสาขา (BID) เป็น primary key

flickr:10819177426

เมื่อกำหนดแต่ละ Field เสร็จแล้ว ทำการกรอกข้อมูลลงใน table ดังรูป

flickr:10819153695

3.1.8 Food & Drink
แสดงรายละเอียดของอาหารและเครื่องดื่มที่ทางโรงภาพยนตร์จำหน่าย ซึ่งประกอบด้วย รายชื่ออาหารและเครื่องดื่ม ประเภท ขนาด และราคา โดยกำหนดรหัสของอาหารและเครื่องดื่ม (FDID) เป็น primary key

flickr:10819153495

เมื่อกำหนดแต่ละ Field เสร็จแล้ว ทำการกรอกข้อมูลลงใน table ดังรูป

flickr:10819283634

3.2 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลบริหารจัดการโรงภาพยนตร์ ในรูปแบบ Many-to-many

3.2.1 BridgeCB
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบ Many-to-many ระหว่าง Table Customer และ Table Branch ซึ่งประกอบด้วย primary key ของทั้งสอง table นั่นคือ Customer ID (CID) และ Branch ID (BID)

3.2.2 BridgeCM
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบ Many-to-many ระหว่าง Table Customer และ Table Movie ซึ่งประกอบด้วย primary key ของทั้งสอง table นั่นคือ Customer ID (CID) และ Movie ID (MID)

3.2.3 BridgeCFD
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบ Many-to-many ระหว่าง Table Customer และ Table Food&Drink ซึ่งประกอบด้วย primary key ของทั้งสอง table นั่นคือ Customer ID (CID) และ Food and Drink ID (FDID)

3.2.4 BridgeShM
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบ Many-to-many ระหว่าง Table Showtime และ Table Movie ซึ่งประกอบด้วย primary key ของทั้งสอง table นั่นคือ Showtime ID (ShTID) และ Movie ID (MID)

3.2.5 BridgeThM
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบ Many-to-many ระหว่าง Table Theater และ Table Movie ซึ่งประกอบด้วย primary key ของทั้งสอง table นั่นคือ Theater ID (ThID) และ Movie ID (MID)

4. การ Query ข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์

4.1 จำนวนของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงภาพยนตร์ในช่วงเวลาต่างๆ

flickr:10819479593

การวิเคราะห์จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงเวลาต่างๆ จะแสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาไหนลูกค้ามีความต้องการในการชมภาพยนตร์มากที่สุด เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถคาดการณ์จำนวนของลูกค้าที่จะมาใช้บริการ ซึ่งจะพบว่าในช่วงเวลา 21.00 นาฬิกา เป็นช่วงเวลาที่มีลูกค้านิยมชมภาพยนตร์มากที่สุด เป็นจำนวน 19 คน ทำให้ผู้บริหารสามารถจัดพนักงานให้เพียงพอกับการให้บริการแก่ลูกค้า

flickr:10819196085

4.2 ความต้องการของลูกค้าในการเลือกชมภาพยนตร์ประเภทต่างๆ

flickr:10819221256

การวิเคราะห์ประเภทของภาพยนตร์ที่ลูกค้านิยมรับชมมากที่สุด จะแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมชมภาพยนตร์ประเภทไหน ทำให้ดูเทรนด์ของผู้บริโภคได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถเตรียมรอบภาพยนตร์ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด โดยประเภทของภาพยนตร์ที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุด คือภาพยนตร์แนว Comedy รองมาคือภาพยนตร์แนว Action แต่ภาพยนตร์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมคือภาพยนตร์ประเภท Animation ดังนั้นผู้บริหารจึงควรเลือกภาพยนตร์ประเภท Comedy เข้ามาฉายและอาจจะทำการเพิ่มรอบการฉายภาพยนตร์หลายๆรอบต่อวัน

flickr:10819221156

4.3 การใช้จ่ายของลูกค้าในการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มระหว่างชมภาพยนตร์

4.3.1

flickr:10819479173

4.3.1 เพื่อวิเคราะห์การเลือกซื้อของลูกค้าว่าซื้อเฉพาะอาหารอย่างเดียวหรือเครื่องดื่มอย่างเดียว หรือเลือกซื้อทั้ง 2 อย่าง และลูกค้าซื้อสินค้าประเภทใดเป็นจำนวนมากกว่ากัน เป็นราคาเท่าไหร่ อย่างเช่น คุณชุลีพร เตชทิพากร ซื้อเครื่องดื่มเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 160 บาท และซื้ออาหารเป็นจำนวนเงิน 180 บาท

flickr:10819479283

4.3.2

flickr:10819220946

4.3.2 เพื่อผู้บริหารสามารถดูข้อมูลของลูกค้าที่มียอดการใช้จ่ายเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเพื่อแจกของสัมมนาคุณ ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีกับโรงภาพยนตร์ และอยากกลับมาใช้บริการโรงภาพยนตร์มากขึ้น ซึ่งลูกค้าที่มียอดการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ คุณวีรวัฒน์ จูทะพันธ์ มีการใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 290 บาท นอกจากนี้สามารถดูข้อมูลเพื่อจัดโปรโมชันต่างๆในการกระตุ้นยอดขายให้กับสินค้า เช่น การทำบัตร สะสมแต้ม

flickr:10819327104

4.4 สินค้าที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า

flickr:10819195805

การวิเคราะห์สินค้าที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า แสดงให้เห็นถึงชื่อสินค้า ขนาดของสินค้า ประเภทของสินค้า และจำนวนสินค้าที่จำหน่ายได้ ทำให้ผู้บริหารทราบว่าลูกค้านิยมรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดใด และsize ไหนที่ได้รับความนิยม เพื่อสามารถคาดการณ์และสั่งสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า เช่นลูกค้าซื้อป๊อปคอร์น รสเค็มมากกว่าป๊อปคอร์นรสอื่นๆ และซื้อขนาดเล็กมากที่สุด

flickr:10819478763

4.5 สาขาโรงภาพยนตร์ที่ลูกค้าเข้าใช้บริการมากที่สุด

flickr:10819478873

การวิเคราะห์สาขาของโรงภาพยนตร์ที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากน้อยเพียงใด ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ว่า ควรขยายจำนวนโรงภาพยนตร์ หรือควรจัดโปรโมชั่นอย่างไรเพื่อดึงลูกค้าให้เข้ามาชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังสามารถคาดการณ์ความนิยมหรือแหล่งช๊อปปิ้งที่สำคัญ โดยดูจากทำเลที่ตั้งสาขาของโรงภาพยนตร์ ซึ่งจากข้อมูลจะพบว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาสุขุมวิท มีลูกค้าที่เป็นสมาชิกมาใช้บริการมากที่สุด

flickr:10819195545
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License