Data Group6

Database กลุ่ม น้องแตง
ร้านขายเบเกอร์รี่แห่งหนึ่งซึ่งมีสินค้าหลักคือคุ๊กกี้ชนิดต่างๆ ทั้งหมด 24 ชนิด โดยการขายจะเน้นไปที่การขายผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือสมาชิกซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ เพื่อกระจายสินค้าไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย และภายหลังขายไปได้ระยะหนึ่งทางร้านจึงได้มีการนำระบบการทำ Database โดยใช้ Microsoft Access มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของทางร้าน เพื่อทำการวิเคราะห์สำหรับการขยายฐานลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้ตามช่องทางต่างๆ ไปทั่วประเทศไทย และโปรโมทผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้ชนิด Sesame Cookies ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางร้าน นอกจากนี้ยังใช้สำหรับดูส่วนประกอบหลักที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สะดวกต่อการจัดเก็บวัตถุดิบ รวมถึงการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบด้วย โดยทางร้านต้องการข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์ทางการตลาด และการสั่งซื้อวัตถุดิบเบื้องต้น 5 ข้อดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์คุ้กกี้ชนิด Sesame Cookies (CK010) โดยมากแล้วมีคำสั่งซื้อจากภูมิภาคใดบ้าง
2. กลุ่มตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพมหานครนิยมสั่งซื้อสินค้าใด และรหัสอะไรบ้าง
3. ตัวแทนจำหน่ายแต่ละคนอาศัยอยู่ในภูมิภาคใดบ้าง
4. วัตถุดิบ Chocolate Chips (IG013) ถูกใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ใดบ้าง
5. หลังจากวันที่ 31/12/2555 มีตัวแทนจำหน่ายคนใด สั่งสินค้าอะไรบ้าง สั่งสินค้าในวันใด และ อยู่ในภูมิภาคใด
รายละเอียดขั้นตอนการทำ Database มีดังต่อไปนี้
1. สร้าง Entity เพื่อเป็นฐานข้อมูล ซึ่งได้แก่
- Customer : รายละเอียดของตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศไทย โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
flickr:10821165195

- Distribute : สินค้าใด ถูกส่งไปยังที่สถานที่ใดบ้าง โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
flickr:10821476683

- Ingredient : วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
flickr:10821176185

- Location : ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
flickr:10821476143

- Order : ลำดับของคำสั่งซื้อ ตัวแทนจำหน่ายรายใดสั่งสินค้าใดบ้าง โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
flickr:10821175765

- Product : ชื่อสินค้า และรหัสสินค้า โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
flickr:10821203376

- Recipe : ส่วนประกอบหลักของสินค้าที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของร้าน โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
flickr:10821203226
2. สร้างความสัมพันธ์ของแต่ละ Entity โดยกำหนดให้

flickr:10821315484

- ตัวแทนจำหน่าย (Customer) 1 คน สามารถเลือกสั่งสินค้าได้หลายผลิตภัณฑ์ (Product) และผลิตภัณฑ์ 1 ชนิด สามารถขายให้กับตัวแทนจำหน่ายหลายคนได้ในเวลาเดียวกัน โดยมีคำสั่งซื้อ (Order) เป็นตัวเชื่อม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ Many to Many
- ผลิตภัณฑ์ (Product) แต่ละชนิด มีวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบ (Ingredient) ได้หลายหลาย และวัตถุดิบแต่ละชนิด สามารถใช้ได้กับในหลายๆผลิตภัณฑ์ โดยมีส่วนผสมหลัก (Recipe) เป็นตัวเชื่อม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ Many to Many
- ผลิตภัณฑ์ (Product) แต่ละชนิด สามารถนำไปจำหน่ายได้ในหลายภูมิภาค (Location) และแต่ละภูมิภาคสามารถวางจำหน่ายได้หลายผลิตภัณฑ์ โดยมีช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribute) เป็นตัวเชื่อม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ Many to Many
- ตัวแทนจำหน่าย (Customer) 1 คน สามารถอาศัยอยู่ได้เพียงภูมิภาค (Location) เดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ One to Many
3. ใส่ข้อมูลภายในให้ครบทุก Entity
4. สร้าง Query เพื่อตอบคำถามทั้งหมด 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

4.1 ผลิตภัณฑ์คุ้กกี้ชนิด Sesame Cookies (CK010) โดยมากแล้วมีคำสั่งซื้อจากภูมิภาคใดบ้าง

flickr:10821314744

ซึ่งได้คำตอบ คือ

flickr:10821473783

4.2 กลุ่มตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพมหานครนิยมสั่งซื้อสินค้าใด และรหัสอะไรบ้าง

flickr:10821313534

ซึ่งได้คำตอบ คือ

flickr:10821314104

4.3 ตัวแทนจำหน่ายแต่ละคนอาศัยอยู่ในภูมิภาคใดบ้าง

flickr:10821312724

ซึ่งได้คำตอบ คือ

flickr:10821172425

4.4 วัตถุดิบ Chocolate Chips (IG013) ถูกใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ใดบ้าง

flickr:10821471813

ซึ่งได้คำตอบ คือ

flickr:10821171705

4.5 หลังจากวันที่ 31/12/2555 มีตัวแทนจำหน่ายคนใด สั่งสินค้าอะไรบ้าง สั่งสินค้าในวันใด และ อยู่ในภูมิภาคใด

flickr:10821311334

ซึ่งได้คำตอบ คือ

flickr:10821310844
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License