Pints Plus Hotel

Introduction

Pint Plus Hotel คือ โรงแรมระดับ 4 ดาว ติดชายหาดพัทยา ที่ลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ต่างให้การยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า, ความสะอาดของห้องพักและอาหาร, ความปลอดภัยสูงสุดต่อลูกค้า รวมถึงในด้านสถาปัตยกกรรมการก่อสร้างที่ลงตัว ในราคาที่ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการได้อย่างสบายใจ สบายกระเป๋า Pint Plus Hotel คือ โรงแรมที่จะมอบประสบการณ์การพักผ่อนอันล้ำค่าให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการทุกท่านอย่างน่าประทับใจ
แม้ว่าที่ผ่านมาทางโรงแรมจะได้รับการตอบรับอย่างดีมาตลอดระยะ 5 ปี ที่เปิดดำเนินการ แต่เพื่อให้โรงแรมสามารถมอบการบริการอย่างดีที่สุดสำหรับลูกค้า ทางโรงแรมจึงได้จัดทำระบบ Database เพื่อเก็บข้อมูลของลูกค้า และนำไปสู่การวิเคราะห์ รวมถึงพัฒนารูปแบบการให้บริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งจากการที่โรงแรมได้เพิ่มการให้บริการ สปา จัดทริปท่องเที่ยว บริการอาหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นความต้องการพื้นฐานที่ลูกค้ามารับบริการจากทางโรงแรม แต่เราพบว่าบางบริการได้รับการตอบรับอย่างดี แต่บางบริการยังได้รับความสนใจที่ต่ำอยู่ จึงนำมาสู่การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อวิจัยพฤติกรรมลูกค้าแต่ละกลุ่มไปพร้อมๆกัน
ในขณะเดียวกัน การเก็บข้อมูลลูกค้าจะทำให้โรงแรมสามารถประมาณการได้ด้วยว่าในแต่ละช่วงของการเข้ารับบริการของลูกค้าทั้งในช่วง Hi Season และ Low Season เป็นลูกค้ากลุ่มใดเป็นหลัก เพื่อให้โรงแรมสามารถจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงโรงแรมสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมสำหรับลูกค้าได้ต่อไปในอนาคตด้วยนั้นเอง

รายละเอียดของข้อมูลในการทำ Pints Plus Hotel’s Database

 Main Entities & Attributes ได้ทำการออกแบบ เพื่อไปใช้ในการทา Database ดังนี้

flickr:11526819823

Entity 1: Customer เป็นการแสดงข้อมูลของลูกค้าที่มาเข้าพักภายในโรงแรม “Pints Plus” ซึ่ง
ประกอบด้วย Attributes ดังนี้

flickr:11526700215

ตัวอย่างข้อมูลใน Entity: Customer

flickr:11526741984

Entity 2: Room เป็นการแสดงข้อมูลของห้องพัก ซึ่งประกอบไปด้วย Attribute ดังนี้

flickr:11526819743

ตัวอย่างข้อมูลใน Entity: Room

flickr:11526780386

Entity 3: Service เป็นการแสดงข้อมูลการบริการต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย Attribute ดังนี้

flickr:11526741864

ตัวอย่างข้อมูลใน Entity: Service

flickr:11526819633

Entity 4: Spa&Massage แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสปา ซึ่งประกอบไปด้วย Attribute ดังนี้

flickr:11526780286

ตัวอย่างข้อมูลใน Entity: Spa&Massage

flickr:11526780206

Entity 5: Trip แสดงข้อมูลของทริปการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย Attribute ดังนี้

flickr:11526741644

ตัวอย่างข้อมูลใน Entity: Trip

flickr:11526699755

 Relationship จาก Entities ที่ได้ทาการออกแบบ ได้นามาสร้างความสัมพันธ์ ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง Customer กับ Room เป็นความสัมพันธ์แบบ one-to-many คือ ลูกค้า 1 คน สามารถเลือกที่จะพักห้องพักได้หลายห้อง และห้อง 1 ห้อง สามารถมีรหัสของลูกค้าได้แค่รหัสเดียว
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง Customer กับ Service เป็นความสัมพันธ์แบบ many-to-many คือ ลูกค้า 1 คน สามารถเลือกรับการบริการได้หลายแบบ และการบริการ 1 บริการสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้หลายคน
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง Customer กับ Spa&Massage เป็นความสัมพันธ์แบบ many-to-many คือ ลูกค้า 1 คน สามารถเลือกรับการบริการสปาได้หลายแบบ และการบริการสปา 1 บริการสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้หลายคน
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง Customer กับ Trip เป็นความสัมพันธ์แบบ many-to-many คือ ลูกค้า 1 คน สามารถเลือกทริปได้หลายทริป และทริป 1 ทริปสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้หลายคน

 Entitiy Relationship Diagram (ERD) จากการออกแบบความสัมพันธ์ต่างๆของ Entities และ Attributes สามารถนำมาเชื่อมโยงเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้

flickr:11526819393

 Query เป็นการดึงข้อมูลใน Database ที่เก็บไว้ มาแสดงผลตามความสัมพันธ์ที่ออกแบบ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้ของข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้จำลองการ Query ทั้งหมด 5 เหตุการณ์ ดังนี้
1. ลูกค้าที่ชื่อ “Arocha Imklap” และ “Yuvanit Jearsutthakul” เลือกเข้าห้องพักอะไร และราคาไหร่

flickr:11526699715

ผลจากการ Query จะแสดงรหัส ชื่อ-นามสกุล ของอโรชา และยุวนิตย์ รวมถึงชนิดของห้องพักและราคาที่เลือกพัก

flickr:11526779866

2. ลูกค้าที่ชื่อ “Jirapha Visitsakvasin” เลือกอยู่ห้องพักห้องไหน เลือกรับการบริการอะไรบ้าง

flickr:11526741434

ผลจากการ Query จะแสดงข้อมูลของลูกค้า “Jirapha Visitsakvasin” พักห้องพักอะไร และเลือกรับการบริการอะไรบ้าง เพื่อจะคิดค่าบริการได้อย่างถูกต้อง

flickr:11526819053

3. การบริการ “Breakfast A” มีลูกค้าคนไหนเลือกใช้บริการนี้บ้าง

flickr:11526699375

ผลจากการ Query จะแสดงข้อมูลของลูกค้าที่เลือกใช้บริการ “Breakfast A”

flickr:11526741264

4. ลูกค้าที่ทำอาชีพ “Engineer” จะเลือกรับการบริการสปาอะไรบ้าง

flickr:11526699315

ผลจากการ Query จะแสดงข้อมูลของลูกค้าที่ทำอาชีพ “Engineer” ว่าแต่ละคน เลือกรับการบริการสปาอะไรบ้าง และราคาของสปาแต่ละแบบราคาเท่าไหร่

flickr:11526818843

5. สถานที่ “Mimosa” มีลูกค้าคนไหนเลือกทริปไปที่นี่บ้าง

flickr:11526741164

ผลจากการ Query จะแสดงข้อมูลของลูกค้าที่เลือกทริปไป “Mimosa” และราคาของทริปนี้

flickr:11526779276
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License