e-Choupal

เนื่องจากประชากรมากกว่า 72% ในประเทศอินเดียอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมากกว่า 600,000 แห่ง และดำเนินชีวิตด้วยการทำการเกษตร ซึ่งวิถีทางการเกษตรแบบดั้งเดิมของอินเดีย เกษตรกรจะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตและบรรทุกเพื่อเตรียมนำไปขาย มุ่งหน้าไปยัง Mandi (ตลาดที่มีการประมูลรับซื้อผลผลิต) ผู้ที่มาประมูลซื้อผลผลิตไปคือ “พ่อค้าคนกลาง” เกิดการเอาเปรียบโดยการกดราคาผลผลิต แต่เกษตรกรจำเป็นต้องขายเนื่องจากไม่ต้องการให้การบรรทุกของมาเป็นการเสียประโยชน์ คือถ้าไม่ขายก็จำเป็นต้องบรรทุกของกลับในระยะทางที่ไกลและต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง จึงทำให้เกษตรประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงมีรายได้ต่ำ ฐานะยากจน อยู่ด้วยความแร้นแค้น นอกจากนี้ยังถูกเอาเปรียบจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะขึ้นค่าเช่าที่ดิน รวมไปถึงอุปกรณ์การเกษตรที่มีราคาสูงอีกด้วย โดยพวกเขาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเล็กๆ ไม่สามารถมีอำนาจการต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลางได้เลย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับราคาตลาด สภาพอากาศ หรือความรู้ข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางการเกษตรทั้งหมด

ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท ITC (Indian Tobacco Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของอินเดียดำเนินธุรกิจหลายด้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การส่งออกสินค้าทางการเกษตร ITC จึงเล็งเห็นว่า วิธีการค้าสินค้าเกษตรของเกษตรกรในชนบทแบบดั้งเดิมนี้ ขาดประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงได้ออกmodel วิธีการค้าแบบใหม่ขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย ในชื่อว่า “E-Choupal” (เป็นภาษา Hindi) ก็คือสถานที่ที่คนในหมู่บ้านมาประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกันในเรื่องการเกษตรต่างๆ ตามวิถีชีวิตชนบทของเกษตรกรในอินเดีย และจากการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นได้ โดย E-Choupal เริ่มจากการรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากดาวเทียมต่อมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบของ Kiosk ทำให้ชาวบ้านสามารถมาดูข้อมูลความรู้ที่ต้องการต่างๆได้ เช่น ข้อมูลความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ สารเคมี ปุ๋ย การพยากรณ์อากาศ ราคากลาง/ราคาโลกรวมถึงปริมาณการซื้อขายของสินค้าในแต่ละวัน ตลอดจนการตอบคำถามข้อสงสัยของเกษตรกรโดยผู้เชี่ยวชาญ News Page อัพเดทข่าวสารทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ และอื่นๆอีกมากมาย โดยศูนย์กลางที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะได้รับการดูแลและใช้งานโดย “Sanchalak” และตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่พัก สามารถเดินไปได้ ทำให้เกษตรกรสามารถไปได้บ่อยๆ

“Sanchalak” คือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคนในหมู่บ้านโดยต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ ,ได้รับความนับถือและไว้ใจจากชาวบ้าน โดยทางบริษัท ITC ส่งให้ Sanchalakไปรับการฝึกฝนทั้งด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ E-Choupal และต้องเรียนเทคนิคในการประเมินและตรงสอบคุณภาพสินค้าของเกษตรกร และมีหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ,ช่วยให้คำปรึกษา และหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการนำไปพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตนและให้ตรงกับคุณภาพที่ ITC ต้องการ ซึ่ง ITC จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ Sanchalak เป็นค่าคอมมิชชั่นต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทำงานเต็มที่

1.png


สรุปขั้นตอนการทำงานของ E-Choupal

“Sanchalak” จะเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงเครือข่าย ทำการออนไลน์และต่อเข้ากับเว็บไซต์ E-Choupal (http://www.echoupal.com/ ) เมื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์แล้ว เกษตรกรก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ เช่น ราคาของ Mandi และ ITC ของวันนี้(ซึ่งเป็นราคากลางเฉลี่ยมาตรฐาน) เมื่อรู้ราคาแล้วเกษตรกรก็สามารถเลือกได้ว่าจะขายให้ ITC หรือ Mandi และยังสามารถดูแนวโน้มของราคาโลกได้ด้วยโดย CBOT เช่น ถ้า CBOT(Chicago Board of Trades) แนะนำว่าอาจมีการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต Sanchalak ก็จะให้คำแนะนำกับเกษตรกรให้ชะลอการขาย และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกษตรกรมีกำไรจากการขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Sanchalak ยังทำการสืบค้นหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆเพื่อให้เกษตรกรนำไปพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตนให้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปขายได้ราคา

E-Choupal นั้นจึงเป็นหนทางที่ทำให้บริษัท ITC จะได้รับผลผลิตจากการขายของเกษตรกรอยู่เสมอ ซึ่งเกษตรกรสามารถจะจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ที่ Choupal saagar ดำเนินงานโดย Somyojak และสามารถขายสินค้าของบริษัทได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย อาทิเช่น ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ โดยSanchalak จะมีรายการสินค้าและรับผิดชอบในการรวบรวมคำสั่งซื้อของชาวบ้านและส่งไปยังบริษัท ITC หรือเกษตรกรสามารถไปซื้อได้โดยตรงจากศูนย์ ITC (แทนที่จะเดินทางไป Mandi) ที่ที่ซึ่งพวกเขาสามารถที่จะเปรียบเทียบสินค้าได้

ข้อดีของระบบ E-Choupal ใช้ระบบการชั่งตวงวัดที่เป็นมาตรฐาน ยุติธรรม และใช้ราคากลางตามที่ประกาศในเว็บไซต์ มีห้องLabและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับการชำระราคาทันทีและได้รับค่าขนส่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เต้นท์นั่งคอย ห้องน้ำ นอกจากนี้เกษตรกรสามารถสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ในราคาต่ำกว่าพ่อค้าคนกลางภาพเปรียบเทียบวิธีการค้าแบบดั่งเดิมและการค้าโดยวิธี E-Choupal

2.jpg
1.jpgการเปลี่ยนแปลงSupply Chainนี้ทางบริษัท ITC พยายามที่จะคงไว้ซึ่งรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่จะทำให้เกษตรกรในห่วงโซ่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก E-Choupal โดยเริ่มจากการจัดการห่วงโซ่ใหม่และเสนอทางเลือกให้แก่เกษตรกร ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายคืนเงินค่าขนส่งให้(ขนส่งฟรี) ถ้าเกษตรกรขายผลผลิตให้กับทางศูนย์ ITC ,จ่ายเงินเต็มจำนวน และตัดจำนวนคนกลางในระบบใหม่ให้มีจำนวนน้อยลง ทำให้ทางบริษัทสามารถควบคุมการซื้อผลิตภัณฑ์และลดค่าใช้จ่ายได้ในเวลาเดียวกัน เกษตรกรในชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นที่จะพยายามพัฒนาผลผลิตของตนเอง ในขณะเดียวกันบริษัท ITC ก็ได้รับผลผลิตที่ดีด้วยรวมทั้งการเข้าถึงเกษตรกรและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ เพื่อติดตามความต้องการของเกษตรกรและพัฒนาเว็บไซต์


ข้อดีของระบบ E-Choupal

1. ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจาก E-Choupal ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรทำให้ได้ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. การบวนการของระบบในการประเมินราคาสินค้าผลผลิตต่างๆมีความโปร่งใส และยุติธรรมทำให้เกษตรกรเกิดความเชื่อถือไว้วางใจแก่บริษัทด้วย
3. เกษตรกรมีความมั่งคั่งมากขึ้นจากแต่ก่อน เนื่องจากสามารถสร้างรายได้และผลกำไรที่มากกว่าระบบเดิม ทั้งนี้เพราะการลดจำนวนพ่อค้าคนกลางทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง ส่งผลดีแก่บริษัทเพราะเกษตรกรจะมุ่งเน้นไปในการผลิตผลผลิตให้มีคุณภาพ
4. การใช้อินเตอร์เน็ตจะทำให้เด็กๆรวมถึงผู้ใหญ่ในชุมชนได้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการค้นหาข้อมูลและทำการเรียนรู้ไม่เพียงแต่เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น และยังเป็นการติดต่อสื่อสารข้ามไปทั่วโลกได้อีกด้วย
5. เมื่อเกษตรกรได้รับเงินเต็มจำนวนจากที่ศูนย์ ย่อมทำให้สามารถเลือกซื้อปัจจัยในการผลิตและอุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของตนได้เลย

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ E-Choupal คือการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ เกษตรกรสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หาข้อมูลที่ต้องการต่างๆได้ฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัดว่าจะต้องขายสินค้าให้กับบริษัท ITC เท่านั้น ซึ่งกุญแจสำคัญคือ การให้เกษตรกรเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า จะเลือกจำหน่ายผลผลิตกับทาง Mandiหรือ ITC เมื่อได้รับข้อมูลต่างๆจากการค้นหาที่ถูกต้องเป็นธรรม โดยเกษตรกรก็ย่อมต้องเลือกจำหน่ายสินค้าในทางเลือกที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุด นั่นคือ ITC นั่นเอง และนอกจากนี้ทางบริษัท ITC ยังส่งเสริมในการจัดตั้งโครงการต่างๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาทุกคนที่อยู่ในชุมชนด้วย เช่น โครงการจัดหางานให้สตรีที่เป็นแม่บ้านเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัว และโครงการใส่ข้อมูลความรู้ในเรื่องของสุขภาพและการรักษาโรคต่างๆไว้ด้วย เนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอินเดียค่อนข้างไม่ถูกสุขลักษณะ และเกิดการเจ็บป่วยล้มตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นต้น E-choupal ยังเป็นต้นแบบของSmart Farm ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มศักยภาพทางการเกษตรด้วยRefference : http://www.itcportal.com/businesses/agri-business/e-choupal.aspx

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License