Group1

Proposal Term Paper Group : Last minute

1.Topic: IBM Business Intelligent เพิ่มศักยภาพของธุรกิจได้อย่างไร

2.Statement and significance of the problem
ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ธุรกิจก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรงและมากขึ้นด้วย จึงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าการที่องค์กรจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและทันท่วงที เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสามารถนำไปวางแผน หรือ โต้ตอบปัญหา เชิงธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศเหล่านั้น

ปัจจุบันการวางแผนทางกลยุทธ์ของบริษัทนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลมากมาย ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางด้านการตลาด การขาย การเงิน การผลิต จะต้องทันกับเหตุการณ์ที่มีข้อมูลเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน

3.Objectives
เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาของระบบ Business Intelligence
เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการน าระบบ Business Intelligence ไปใช้ในธุรกิจ
เพื่อทราบ ขีดจำกัด ความคุ้มค่า ข้อดี ข้อเสีย ของการนำระบบ Business Intelligence ไปใช้
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ระบบ Business Intelligence ในธุรกิจประสบความสำเร็จ

4.Scope of the study
ศึกษาเฉพาะ Software ของระบบ Business Intelligence
ศึกษาเฉพาะ Software ของ IBM
ศึกษาเฉพาะ ลูกค้าของ IBM
ศึกษาเฉพาะ การน าไป Software ใช้กับบริษัทเอกชน

5.Literature Review
Business Intelligence (ความฉลาดทางธุรกิจ) เกิดขึ้นมาจากศาสตร์ความรู้ด้านต่างๆ หลายด้านผสมกัน และเป็นความรู้แบบสหวิทยาการ ที่ผู้บริหารต้องมีความรู้หลายๆ ด้าน ในการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาด และคู่แข่งทางธุรกิจได้แบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งในโลกของความเป็นจริง มีปัจจัย (ตัวแปร) ที่มีผลต่อธุรกิจมากมาย จึงควรต้องใช้เทคนิคขั้นสูง เพื่อช่วยแก้ปัญหา หรือหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้น
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Business Intelligence ได้แก่
 บริหารธุรกิจ เช่น การจัดการ การเงิน การตลาด
 เศรษฐศาสตร์
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณิตศาสตร์
 สถิติ

และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ของ BI คือ
1. Nemerical Method / Operations Research (การวิเคราะห์และคำนวณด้วยคณิตศาสตร์)
2. Data Mining(การหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ของข้อมูล)

Numerical Method / Operations Research
เป็นวิธีการแปลงโจทย์ หรือสถานการณ์จริง ให้อยู่ในรูปกฎและความสัมพันธ์แบบสมการคณิตศาสตร์ และแก้สมการหาคำตอบ ซึ่งรวมไปถึงวิธีการ Trial & Error ด้วย เพราะบางรูปแบบ ไม่สามารถแก้สมการด้วยวิธีปกติได้ อนึ่ง การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นี้อาจไม่ต้องการข้อมูลจำนวนมากก็ได้ เพราะเน้นที่ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มากกว่า

Data Mining
เป็นการหาความสัมพันธ์ หรือสร้างกฎของความสัมพันธ์จากข้อมูลปริมาณมาก เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของการสร้างกฎของความสัมพันธ์มากขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคของการค านวณสถิติ หรือ แบบสถิติผสมกับวิธีของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น AI (Artificial Intelligence) ช่วยในการสร้างกฎ หากมีตัวแปรจำนวนมาก หรือมีตัวแปรที่ไม่สามารถวัดเป็นปริมาณได้ พวกนี้ทางสถิติจะคำนวนลำบาก หรือไม่ได้เลย แต่ AI สามารถหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกรูปแบบได้ ไม่ว่าจะวัดเป็นตัวเลขได้หรือไม่ (ต้องใช้ข้อมูลปริมาณมาก)
ตัวอย่างเทคนิคของ Data Mining ที่นิยมใช้แก้ปัญหา และสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ยกตัวอย่างเช่น
 Association Rules
 Bayesian
 Clustering
 Cross Table
 Decision Tree
 Deviation Detection
 Drill-down Analysis
 Hotspot Analysis
 Link Analysis
 Neural Network
 Predictive Modeling
 Profiling
 Self Organizing Maps
 Web Mining

Business Intelligent ประกอบไปด้วยระบบข้อมูล และโปรแกรมแอพพลิเคชั่น ด้านการวิเคราะห์ มากมายหลายระบบ เช่น
 ดาต้าแวร์เฮ้าส์ (Data Warehouse)
 ดาต้ามาร์ท (Data Mart)
 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Operations Research & Numerical Methods)
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ (OLAP) แบบประมวลผลทันทีที่ป้อนข้อมูลเข้าไป
 และระบบสืบค้นและออกรายงานต่างๆ

6.Organization to study
 ศึกษาจากบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ IT ระดับโลกคือ IBM

7.Research Method
 Source of data
- เอกสารที่เผยแพร่
- สื่อเคลื่อนไหวที่เผยแพร่
- การสัมภาษณ์ผู้บริหาร IBM
 Data Collection Method
- หาจาก website
- หาจากการสัมภาษณ์
- หาจาก หนังสือ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
 Data Analysis

8.Contributions
ธุรกิจมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ การนำผลลัพธ์จากระบบดังกล่าวไปพัฒนาเป็นเครื่องมือการบริหาร วิเคราะห์ปัจจัย หรือทำนายแนวโน้ม เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดทิศทางธุรกิจและการตลาด ได้ก่อนธุรกิจนั้นก็จะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดก่อน และเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

9.Action Plan

flickr:9655943082

ProposalFacebook Pageที่นี่น่านอน Group : Last minute

1. เนื้อหา
เนื้อหาคือการแนะนำที่พักเช่น โรงแรม , รีสอร์ท ต่างๆ ในประเทศไทยและยังรวมไปถึง Promotion ต่าง ๆของที่พักซึ่งในส่วนนี้จะรวมไปถึงที่พักในต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ทางกลุ่มจะเพิ่มสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ชมเกี่ยวกับห้องนอน เช่น การแนะนำการตกแต่งห้องนอนแบบต่าง ๆ และทางกลุ่มจะมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารบริเวณไม่ไกลจากที่พัก โดยในส่วนของที่พักนั้นจะมีการแนะนำระดับตั้งแต่ 3 -5 ดาวโดยทางกลุ่มจะเน้นที่พักที่มีความสวยงามน่าไปพัก , บรรยากาศดี , ความสะอาดซึ่งรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และราคาที่สมเหตุสมผล โดยด้านราคานั้นทางกลุ่มจะเสาะหามาจาก website ต่าง ๆ ที่มีการเสนอราคาพิเศษหรือมีส่วนลดในการเข้าพักเพื่อให้ผู้ชมหน้าเพจสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยทุกอย่างนี้จะมีความสัมพันธ์กับชื่อเพจ คือ ที่นี่น่านอน

2. กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นทางด้านที่พักกลุ่มนั้นได้ทำการตั้งไว้ คือ ครอบครัว , คู่รักและกลุ่มเพื่อน ซึ่งการแบ่งกลุ่มนั้นเราจะแบ่งตามลักษณะของที่พักและราคา เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อมูลที่ทางกลุ่มได้เสนอผ่านทาง Facebook และในส่วนของความรู้ทั่วไปต่าง ๆ เราจะมุ่งไปที่ผู้ชมทุก ๆ กลุ่มที่ติดตามเพจของเรา

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนำที่พักที่มีความสวยงามในประเทศไทยให้แก่ผู้ติดตามเพจ
2. เพื่อเสาะหาราคาของที่พักที่มีความสมเหตุสมผล รวมไปถึงส่วนลดต่าง ๆ ทั่งในและต่าง
ประเทศให้แก่ผู้ติดตามเพจ
3. เพื่อให้ที่พักที่ทางกลุ่มแนะนำเป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจของผู้ชมเพจ
4. เพื่อให้ผู้ติดตามนึกถึงเพจ “ที่นี่น่านอน” เป็นเพจแรก ๆ ที่ผู้ติดตามต้องการจะหาที่พักในการ
ท่องเที่ยวและพักผ่อนในแต่ละครั้ง
5. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

4. วิธีการสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจ
ในแต่ละวันทางกลุ่มนั้นจะมีการ update ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่พัก ซึ่งจะกระจายไปในทุก ๆ ภาคของประเทศไทย ซึ่งแต่ละที่ก็จะแนะนำที่พักในระดับราคาต่าง ๆ เพื่อสร้างตัวเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้ติดตามเพื่อการวางแผนค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง โดยระหว่างการ update ที่พักนั้นก็จะมีข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แทรกเข้ามาด้วย เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่พัก , การตกแต่งห้องนอน รวมไปถึงการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยว , สิ่งอำนวยความสะดวกและร้านอาหารบริเวณไม่ไกลจากที่พักมากนัก นอกจากนั้นทางกลุ่มจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ผู้ติดตามเข้าร่วมและจะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ติดตามที่ชนะด้วย เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเพจและผู้ติดตาม

5. สร้างเครือข่ายอย่างไร
การสร้างเครือข่ายโดยเริ่มจาก friend ใน Facebook ของสมาชิกทุกคนในกลุ่มโดยการ share เพจให้เพื่อน ๆ ของแต่ละคนได้ทราบแล้วให้บอกต่อว่าเพจนี้มีอะไรบ้างให้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ให้บอกต่อ ๆ กันไป โดยระหว่างนั้นก็จะให้มีการสร้างกลุ่มย่อย ๆ เพิ่มขึ้นโดยจะมีการคัดเลือก Admin เพิ่มขึ้นโดยจะอ้างอิงจากเครือข่ายที่ได้ขยายออกไปของบุคคลนั้น ๆ และก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ติดตามได้เข้าร่วมเพื่อเป็นการเตือนและรับรู้ว่าเพจ “ที่นี่น่านอน” นั้นยังคงอยู่และยังทำการแนะนำสถานที่พักดี ๆ ให้แก่ผู้ติดตามอยู่เสมอ

6. มีวิธีการวิเคราะห์ผลตอบรับอย่างไร
สำหรับการดู Feedback นั้นทางกลุ่มเราก็จะดูยอดกด Like เป็นหลักว่าเป็นอย่างไรบ้าง เช่น เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ , คงที่ หรือ เพิ่มด้วยอัตราที่ลดน้อยถอดลง เป็นต้น และดู Comment ของผู้ติดตามว่าสถานที่พักที่ทางกลุ่มได้โพสลงไปเป็นอย่างไรบ้าง ชอบหรือไม่ชอบหรือมีคำแนะนำอะไรได้บ้างถ้าผู้ติดตามได้เคยไปแล้วอีกทั้งทางกลุ่มจะเอา Feedback ของผู้ติดตามไปพัฒนาและปรับปรุง ในอนาคตทางกลุ่มจะให้มีการ Review ของที่พักต่าง ๆ ที่ผู้ติดตามได้เข้าพักซึ่งอาจจะเป็นที่พักที่ทางกลุ่มเราได้แนะนำหรืออาจจะเป็นที่พักที่ยังไม่ถูกโพสมาในเพจก็ได้ นอกจากนั้นเราก็จะปรับปรุงการให้การแนะนำอยู่เสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาและไม่ให้เกิดการน่าเบื่อ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License