Group10

Proposal Term Paper : ท่าเรือกรุงเทพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Port)

บทนำ
เป็นหนึ่งในโครงการของท่าเรือที่ทำเพื่อให้ท่าขนส่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยในรับความร่วมมือจากภาครัฐ และ ภาคเอกชน ดังนี้ ภาครัฐ 1.กรมศุลกากร 2.การท่าเรือแห่งประเทศไทย และ 3.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ภาคเอกชน 1.บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด 2.บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
Scope of study
• ระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรงและบิลค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS)
• ระบบให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (Container Terminal Management System : CTMS)
• ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบโดยอัตโนมัติ (e-Gate)
• ระบบบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)
• ศึกษาแนวคิดและแนวการปฏิบัติในการนำเอา IT (VCMS, CTMS , e-Gate, ERP) มาใช้ในการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าส่งผลดีต่อองค์กรอย่างไร
What E-port do ?
VCMS
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- รองรับการเชื่อมโยงข้อมลในระบบโลจิสติกส์กับหน่วยงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- เชื่อมโยงกับระบบงานอื่นเช่นระบบ ERP ระบบ CTMS ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารได้อย่างอัตโนมัติรวมถึงรองรับการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบ

CTMS
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตู้สินค้าและเครื่องมือทุ่นแรงให้ครอบคลุมพื้นทีภายในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
- เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ในการขอใช้บริการและลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ
e-GATE
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ ประตูต่าง ๆ ของ กทท.
- ลดระยะเวลาในการให้บริการ ณ ประตูต่าง ๆ ของ กทท.
- เพิ่มการรักษาความปลอดภัยในการเข้า - ออก กทท.
- เพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ERP
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญ
ปัจจุบันระบบดังกล่าวผ่านการทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงาน และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ได้เริ่มทดลองระบบควบคู่ไปกับการเปิดลงทะเบียนทำบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะผ่านเข้า-ออกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพสำหรับผู้ใช้บริการโดยมีกำหนดเปิดใช้งานระบบ e-Gate เต็มรูปแบบทุกช่องทางในวันที่ 1 ตุลาคม 2554

แผนการดำเนินงาน
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
- ศึกษาแนวคิดและแนวการปฏิบัติในการนำเอา IT (VCMS, CTMS , e-Gate, ERP) มาใช้ในการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
- วิเคราะห์สรุปผลข้อมูล
Source of Data
ส่วนของแหล่งข้อมูลจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ 1.หนังสือและสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ 2. อินเตอร์เน็ต
1.หนังสือและสิ่งพิมพ์ทั่วไป
1.1. ทรานสปอร์ต เจอร์นัล ฉบับที่ 427 ประจำวันที่ 21 - 27 พ.ค. 2550
1.2. Smart Solutions Vol.34 September-October 2010
1.3. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 2.อินเตอร์เน็ต
2.1. www.logisticsdigest.com
2.2. www.nectec.or.th
2.3. www.manager.co.th
2.4. www.port.co.th
2.5. www.logisticafe.com
2.6. www.bkp.port.co.th
2.7. www.thailog.org
2.8. www.edisiam.com
2.9. www.thailog.org
2.10 www.ega.or.th

กลุ่ม J Case
นายปีย์ รุ่งเรืองอารี 5510211034
นายยุทธดนัย แก้วสีมรกต 5510211039
นายเพิ่มพูล โฆษิตชัยวัฒน์ 5510211045
นายภาสกร เอกบุรุษกุล 5510211048
นายชัยยุทธ หาญวิชัยกูล 5510211059
นายวรท มกรานนท์ 5510211060
นายพชร เชื้อวัชรินทร์ 5510211082

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License