Group2

หัวข้อ How to have sustainable success by joining startup

บทนำ
Startup company คือ บริษัทเกิดใหม่ มักเป็นคำที่ใช้เรียกบริษัททางด้านเทคโนโลยีใน Silicon Valley ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมามีคนเรียกบริษัทแนวนี้ไปทั่วโลก โดยนักลงทุนจะสนใจลงทุนในบริษัทเหล่านี้ด้วยการพิจารณาดูจากอัตราการเติบโตของบริษัท ประวัติการทำงาน ความเป็นไปได้ในการประสบความสำเร็จ และความสามารถในขยายให้เติบโตทำกำไรได้
Startup company มีผู้ร่วมก่อตั้งอยู่ระหว่าง 2-3 คน โดยมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป คือ 1.technical ทำหน้าที่เขียนโค้ด 2. Business ทำหน้าที่ในการสร้าง relationship กับผู้ลงทุนและลูกค้า 3. Product ซึ่งต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถเปลี่ยนความต้องการนั้นให้เป็นสินค้าให้ได้ โดยสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกัน นอกจากนี้ หาก Startup ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ก็อาจมีการจ้างพนักงานเพิ่ม แต่ควรเป็นพนักงานที่มีความสามารถหลายด้านและสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ โดยจุดประสงค์ของการทำ Startup คือ ร่วมกันหาแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนา ต่อยอดสินค้าและบริการของตัวเอง อันจะไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ความสำคัญและที่มาของการศึกษา
การทำ Startup เป็นสิ่งที่ท้าทายคนรุ่นใหม่ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจไอที ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน เนื่องจากการเติบโตของอุปกรณ์ไอทีต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท๊บเลท เป็นต้น หรือ เครือข่าย 3G ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ ซึ่งถือเป็นช่องทางและโอกาสของผู้ทำโปรแกรม โดยข้อดีของการทำ Startup คือ มีเงินลงทุนน้อย และไม่จำเป็นต้องใช้สมาชิกจำนวนมากนัก
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในธุรกิจ Startup เนื่องจาก ปัจจัยหลายอย่าง เช่น มีแนวคิดที่ผิดว่าการทำ Application เป็นเรื่องยาก หรือทำสินค้ามาไม่ตอบสนองต่อความความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เป็นต้น ดังนั้น เราจึงควรทำการศึกษาว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลทำให้ธุรกิจ Startup ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มคนที่สนใจได้ทราบถึงแนวคิด หรือแนวทางในการทำ Startup ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษานิยาม แนวคิด และขั้นตอนการทำ Startup ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกสู่ตลาดเพื่อให้บริการลูกค้าได้จริง

ขอบเขตการศึกษา
ทำการศึกษานิยาม ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิด รวมถึงหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำStartup ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาของผู้ที่เริ่มทำ Startup และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. SWOT ซึ่งวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน สำหรับการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วย
1. Strengths (S): จุดแข็ง จุดเด่น ขององค์การ
2. Weaknesses (W): จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์การ
3. Opportunities (O): โอกาสในการดำเนินงานตามแผนงาน
4. Threats (T): อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินงาน
2. Generic Competitive คือ กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มี 3 รูปแบบ คือ
1. Cost Leadership ผู้นำด้านราคา
2. Diffirentiation การสร้างความแตกต่าง
3. Market Segmentation หรือ Focus การมุ่งเน้นไปตลาดเฉพาะ

กรณีศึกษา
IT Work, Okkbee

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เข้าใจความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการทำ Startup
2. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด หลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำ Startup ให้ประสบความสำเร็จ
3. เพื่อให้ทราบถึงอุปสรรค และปัญหา ในการดำเนินโครงการ Startup เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และการสร้างไอเดียใหม่ๆ ให้ผู้ที่สนใจ ได้ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการที่ถูกต้อง

Action Plan
actionplanstup.jpg

เอกสารอ้างอิง
http://110.49.200.35/event/?page_id=8http://thumbsup.in.th/category/startupstory/
http://www.garage.com/news/2006/01%20The%20Art%20of%20the%20Start.pdf.
http://i.i.com.com/cnwk.1d/html/itp/ArtOfTheStart.pdfhttp://thailandonlinefocus.com/focus/news/165/

Group 2: MARA (R70)
5510211002 Jirapha Visitsakvasin
5510211005 Pasakorn Wangvivatchareon
5510211023 Sudarath Yayong
5510211030 Siriwut Pitipornprakarn
5510211037 Pakorn Yiengsakulpaisal
5510211043 Boossarapun Sirirungreaung
5510211066 Pharawee Doonyapinyo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License