Group6

โครงการ : การประยุกต์ใช้ IT ในการจัดการบริษัท music store

บทนำ
หจก.ผดุงกิจ เทรดดิ้ง ใช้ชื่อหน้าร้านว่า Music Storeเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดนตรีทั้งค้าปลีกและค้าส่งมามากกว่า40ปี โดยมีการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองและเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แบรนด์ยี่ห้อต่างๆ โดยจะนำเข้าสินค้ามาจากแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลก และสั่งทำแบรนด์ของตัวเองในประเทศจีน โดยเป็นผู้ที่นำเข้า Ukuleleเป็นที่แรกของประเทศไทย

หจก.นี้ได้ก่อตั้งโดย นายณัฐสิทธิ์ อริยชาติผดุงกิจ โดยเปิดร้านแรกที่หลังกระทรวงกลาโหมแถวถนนราชดำเนินซึ่งเน้นการจำหน่ายผ่านทางหน้าร้านแบบขายส่งเป็นหลัก ในตอนเริ่มต้นหจก.นี้ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดระบบของร้าน แต่หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารก็มีการนำสื่อเทคโนโลยีต่างเช่น โปแกรม seniorsoft ระบบ กล้อง CCTV เข้ามาใช้ในการจัดการคลังสินค้า การทำบัญชี การสั่งสินค้า และการควบคุมการจัดการภายในร้านจึงสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกมากขึ้น จากนั้นจึงได้มีการขยายสาขาให้มากขึ้นซึ่งในขณะนี้มีอยู่ 6 สาขา คือ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต หลังกระทรวงกลาโหม บางกรวย เมกาบางนา ตลาด200ปี และมี โรงเรยนสอนดนตรี ทำให้ผลกำไรจากการประกอบการมากขึ้นเป็น10เท่าตัวภายในช่วงเวลา6ปี

ความสำคัญและที่มาของการศึกษา
การทำธุรกิจผ่านทางระบบITนั้น ทำให้สามารถทำธุรกิจได้ง่าย สะดวก มีความคล่องตัว และธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการปรับตัวเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และการทำงานมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายเช่น www.sinthong.music.com แม้ว่าจะสามารถเพิ่มรายได้และการเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้นแต่เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีจึงจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการจะลงทุนในช่องทางใด จึงควรที่จะพิจารณาถึงพฤติกรรมการเข้าถึง การให้ความสำคัญของช่องทางนั้นๆของลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อให้การจัดการในระบบITนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้Music Storeประสบความสำเร็จและทราบข้อแตกต่างระหว่างก่อนทำ IT และหลังทำ IT
2. เพื่อศึกษาผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกสู่ตลาดเพื่อให้บริการลูกค้าได้จริงหลังจากที่มีการนำ IT เข้ามาช่วยในการบริหารงาน
3. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการนำITมาใช้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งนำมากำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน และการเพิ่มยอดขาย

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาแนวความคิดรวมถึงหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำระบบITที่ใช้ในบริษัท Music Store ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและทราบถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังที่นำระบบ IT เข้ามาช่วยในการบริหารงาน

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพทั่วไปขององค์กรและความแตกต่างระหว่างก่อนทำ IT มาใช้ละหลังที่นำ IT มาใช้ ตามหัวข้อต่างๆดังนี้

  • Strengths – จุดแข็ง จุดเด่นขององค์กร ความแตกต่างระหว่างก่อนทำ IT มาใช้ละหลังที่นำ IT มาใช้
  • Weaknesses - จุดอ่อน ข้อเสียขององค์กร หลังจากนำ IT มาใช้สามารถลดจุดหรือข้อเสียเปรียบอะไรได้บ้าง
  • Opportunities – โอกาสในการดำเนินธุรกิจขององค์กร หลังจากนำ IT มาใช้สามารถสร้างโอกาสอะไรให้กับองค์กร
  • Threats – อุปสรรคที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อองค์กร หลังจากนำ IT มาใช้มีอุปสรรคอะไรกับองค์กร

Growth Strategy เพื่อศึกษากลยุทธ์มาเติบโตให้กับองค์เมื่อนำ IT มาใช้ ว่าสามารถทำให้ธรุกิจเติบโตได้อย่างไร และมีการเปลี่ยนต่อองค์อย่างไร

Genenic Competitive คือกลยุทธ์ที่ทำให้ได้เปรียบการแข่งขันและทราบความแตกต่างระหว่างก่อนทำ IT มาใช้และหลังนำ IT มาใช้ มีทั้งหมด 3 รูปแบบ

  • cost leadership การเป็นผู้นำทางด้านราคาทำให้ต้นทุนถูกได้อย่างไรหลังจากมีการใช้ IT เข้ามาช่วย
  • Diferentation การสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัทธ์หลังจากที่นำ IT เข้ามาใช้
  • Market Segmentation หรือ Focus การเจาะกลุ่มของลูกค้าได้มากขึ้นอย่างไรหลังจากที่นำระบบ IT หลังจากที่นำระบบ IT เข้ามาช่วยในการบริหารงาน

แผนการศึกษา
โครงการที่ต้องการศึกษาการนำITไปใช้ในร้าน Music store ในการทำธรุกิจและการบริหารงาน

วิธีทำการวิจัย
1.เก็บข้อมูลจากการสอบถาม จากเจ้าของร้าน พนักงาน และ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของร้าน
2.สืบหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก internet

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทำให้ทราบข้อดีและข้อเสียของการนำระบบ IT และความแตกต่างหลังจากที่มีระบบ IT เข้ามาช่วยในการบริหารงานและสามารถของ ระบบ IT ที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารงานและวางแผนด้านกลยุทธ์ในกับองค์กรเพื่อทำให้มีการเจริญเติบโตและเพื่อยอดขายให้กับองค์กร

แผนการดำเนินงาน

musicstore.jpg

เอกสารอ้างอิง
www.sinthong.music.com

บุคคลอ้างอิง
นาย ณัฐสิทธิ์ อริยชาติผดุกิจ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License