Proprosal Term Paper "แนวโน้มการใช้งาน NFC ในประเทศไทย"

1. ชื่อเรื่อง : แนวโน้มการใช้งาน NFC (Near Field Communication) ในประเทศไทย
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยี NFC (Near Field Communication) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ เพราะเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ใช้งานทั้งในฐานะผู้รับบริการและผู้ให้บริการสามารถนำเทคโนโลยีนี้สร้างความสะดวกสบายในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น ภายใต้การใช้งานผ่านมือถือที่มีการลง Hardware ของ NFC ไว้ โดย Function ของ NFC จะเข้ามาทำให้การทำธุรกรรมผ่านมือถือทำได้รวดเร็ว,ช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจ ซึ่งในต่างประเทศทั้งยุโรป อเมริกา ได้นำ เทคโนโลยี NFC ไปใช้งานแล้ว และมีแนวโน้มที่จะนำไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น แต่สำหรับเทคโนโลยี NFC ในประเทศไทยถือได้ว่ายังไม่เป็นที่นิยม เพราะยังคงเป็นที่รู้จักในวงจำกัด แต่ในอนาคต เทคโนโลยี NFC มีโอกาสที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีในการดำรงชีวิตในสังคมไทย จึงเป็นที่สิ่งที่องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ที่ NFC จะเข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการทำธุรกิจในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรธุรกิจ
สำหรับ Life Style ของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย ที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่การรับประทานอาหารนอกบ้านมากยิ่งขึ้น รวมถึงต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้ชีวิต ดังนั้น ธุรกิจร้านอาหารจึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจต่อการนำเทคโนโลยี NFC เข้ามาสนับสนุนต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคต่อการตอบรับเทคโนโลยี NFC นั้น เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรทราบถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ การศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยี NFC ต่อการนำมาใช้งานในสังคมไทยจะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบธุรกิจของตนได้และจะเป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนา เทคโนโลยี NFC ให้เหมาะสมกับสังคมไทยต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. ศึกษาระบบการทำงานของ NFC
2. ศึกษาและวิเคราะห์การนำ NFC มาใช้งานในภาคธุรกิจทั้งในแง่ของบริษัทและลูกค้า
3. ศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคในสังคมไทยที่มีต่อ NFC
4.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อต่อยอดหาแนวทางในการพัฒนาระบบ NFC ให้ธุรกิจร้านอาหารในไทยเห็นถึงประโยชน์และสามารถนำ NFC ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ขอบเขตการศึกษา
ทำการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อ NFC ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทำการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
5. ระเบียบวิธีวิจัย
1. วิธีวิจัย : เลือกการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
2. แหล่งข้อมูล : เก็บข้อมูลทุติยภูมิจาก website และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ NFC รวมถึงเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสำรวจ
3. ประชากรที่จะศึกษา : กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี และเคยอาศัยอยู่ใน กรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. วิธีการสุ่มตัวอย่าง : สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Accidental Sampling ขนาดตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์
5. วิธีการเก็บข้อมูล : จะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถาม
6. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล : ใช้เครื่องมือ Google Document ในการประมวลผลข้อมูล โดยใช้หลักการสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบคำถามของการวิจัยที่ต้องการได้
6. ประโยชน์จากการศึกษา
1.ทราบแนวโน้มความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยี NFC มาใช้ในประเทศไทย
2.ทราบแนวทางในการปรับตัวขององค์กรธุรกิจต่อการนำเทคโนโลยี NFC มาใช้ในประเทศไทย
3.ทราบถึงข้อดีข้อเสียของการใช้ NFC ในต่างประเทศอันจะส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบวิธีการนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย

7. Action Plan

flickr:11526676034
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License