Information Systems

Information Systems หมายถึง การนำเอา IT มาใช้ในบริบทต่างๆ ขององค์กร ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร

flickr:9699016848

Terms

Data คือ ข้อมูล

Information คือ การนำเอา Data มาประมวลผลให้อยู่ในหน่วยวิเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ยอดขายโดยเฉลี่ยของยาสีฟีน

Knowledge คือ การนำเอา Information มาประยุกต์ใช้งาน โดยปกติจะมีความเชื่อมโยงกับ Action

IT ช่วยยกระดับกระบวนการทางธุรกิจ 2 อย่าง ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่ใช้อยู่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจ เช่น การขายหน้าร้านเป็นการขายบนเว็บไซต์

ประเภทของการตัดสินใจ

flickr:9699140814

1. Unstructured
การตัดสินใจแบบไม่มีกรอบ เกิดขึ้นกับพนักงานระดับบน (ผู้บริหาร) เช่น การตัดสินใจตั้งโรงงาน การขายสินค้า

2. Structured
การตัดสินใจที่มีกรอบที่ชัดเจน เกิดขึ้นกับพนักงานระดับล่าง เช่น เวลาคนมาแจ้งความ ตำรวจไม่มีทางเลือกต้องรับไว้

3. Semistructured
การตัดสินใจที่บางส่วนมีกรอบ บางส่วนไม่มีกรอบ เกิดขึ้นกับพนักงานระดับกลาง เช่น การทำ Marketing Plan

ประเภทของระบบสารสนเทศ

flickr:9699108940
flickr:9695947625

1. Transaction Processing System (TPS)

ใช้กับพนักงานระดับล่าง เป็นระบบที่เชื่อมโยงโดยตรงระหว่างบริษัทกับลูกค้า เช่น M-Banking, Point of Sale ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในองค์กร

การนำข้อมูลเข้าระบบมี 3 แบบ คือ 1. Manual 2. Semiautomated เช่น การสแกนบาร์โคด 3. Fully automated เป็นการเชื่อม computer to computer โดยไม่ใช้คน

การประมวลผลมี 2 แบบ คือ 1. Online TPS เป็นแบบ Real time เช่น การซื้อตั๋วเครื่องบิน 2. Batch TPS จะไม่ประมวลผลทันที เช่น การเอาเช็คเข้าบัญชี โดยระบบ Online TPS จะมีต้นทุนสูงกว่า

Outputs จะอยู่ในรูปรายงาน

2. Management Information System (MIS)

ใช้กับผู้บริหารระดับกลาง การนำข้อมูลเข้าจะเป็นข้อมูลที่มาจาก TPS เช่น ผู้จัดการสาขาจะรู้ยอดขายของแต่ละสาขา

3. Decision Support System (DSS)

ใช้กับผู้บริหารระดับกลาง การนำข้อมูลเข้าจะเป็นข้อมูลที่มาจาก TPS ใช้ในการพยากรณ์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ Data Mining, Database Theory เป็นเครื่องมือ

4. Executive Support System (ESS)

สำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะช่วย ให้ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ระบบ สารสนเทศได้ง่ายขึ้น โดยใช้เมาส์เลื่อนหรือจอภาพแบบ สัมผัส เพื่อเชื่อมโยงข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ผู้ บริหารไม่ต้องจำคำสั่ง โดยการนำเข้าข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่มาจาก TPS และ MIS

TPS มีความสำคัญที่สุด เพราะถ้าข้อมูล TPS ผิด จะทำให้ MIS DSS ESS ผิดตามไปด้วย และ TPS เชื่อมโยงกับลูกค้าโดยตรง

Enterprise Systems

ระบบหรือกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ทั้งองค์กร เพื่อใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกัน เพื่อช่วยให้การทำงานสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะใช้ Database ร่วมกัน ซึ่งจะคอยจัดการระบบสารสนเทศ โดยรวมเอา Business Process หลักๆขององค์หารเข้ามารวมไว้เป็นหนึ่งเดียว

ลักษณะของ Enterprise system

Enterprise Resource Planning (ERP) ใช้จัดการทรัพยากรขององค์กร โดยทำให้ข้อมูลมาอยู่ที่เดียวกัน

Supply Chain Management (SCM) การบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน แก้ปัญหา Bullwhip Effect ที่ข้อมูลในแต่ละส่วนของ Supply Chain ถูกบิดเบือน

Customer Relationship Management (CRM) ใช้เพื่อดูแล จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License