Social Group2

ชื่อโครงการ มะระพาเที่ยว

131223083425.JPG

ความเป็นมาหรือความสำคัญของโครงการ
ในสภาพสังคมปัจจุบัน คนมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน ซึ่งอาจเป็นเพราะ คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ที่สนองความต้องการทางกายภาพมากกว่าด้านจิตใจ เช่น อาหาร ของใช้ เสื้อผ้าเป็นต้น ทำให้อาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านสุขภาพทางกาย เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือ ปัญหาสุขภาพทางใจที่เกิดจากความเครียด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจส่งผลให้คนใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุข ดังนั้น เราจึงควรหาวิธีผ่อนคลายจากชีวิตการทำงาน ซึ่งการท่องเที่ยวก็ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจที่จะทำให้คนคลายความเครียดและมีความสุขได้ โดยการท่องเที่ยวนั้นมีประโยชน์หลายประการ เช่น ทำให้เราได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร หรือทัวร์ เป็นต้น
แต่เนื่องด้วยในปัจจุบัน คนมักไม่มีเวลาในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งการตัดสินใจไปเที่ยวพักผ่อนในแต่ละครั้งนั้น มักมาจากการบอกต่อจากเพื่อนหรือคนที่รู้จักมากกว่า ดังนั้น ทางกลุ่มจึงเห็นว่า การสร้าง Page ใน Facebook น่าจะเป็นช่องทางที่ดีในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง แนะนำสถานที่ต่างๆ ผ่านทางข้อความและรูปภาพ ซึ่งจะช่วยให้คนที่สนใจ รักในการท่องเที่ยว หรือคนที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดนั้น มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ง่าย สะดวกรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ สมาชิกของPageยังสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นำเสนอได้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ดีในการใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและตรงกับความต้องการมากที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อให้สมาชิก Page https://www.facebook.com/marapateaw ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่นำเสนอ ตลอดจนการเสนอแนะสถานที่ท่องเที่ยวให้กับสมาชิกคนอื่นๆได้

กลุ่มเป้าหมาย
ทุกคนที่มีความสนใจและชื่นชอบการท่องเที่ยว หรือกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน รวมถึงกลุ่มคนที่ต้องการรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญและน่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เนื้อหา
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สถานที่ตั้ง เป็นต้น รวมทั้ง นำเสนอรูปภาพของสถานที่นั้นๆ

รูปแบบของการนำเสนอ
1. สร้างความน่าสนใจโดยการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือสถานที่ที่คนนิยมไป เพื่อสร้างความแตกต่างจากPageอื่นๆ
2. ส่วนใหญ่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่สมาชิกสามารถเข้าถึงและไปเที่ยวในสถานที่นำเสนอได้จริง เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

วิธีการสร้างเครือข่าย
1. แนะนำ Pageให้กับกลุ่มเพื่อนที่รู้จัก เพื่อเป็นช่องทางในการบอกต่อในต่อไป
2. นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อให้มีการทำกิจกรรมในข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็น การกด Likes การแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลไปยังกลุ่มเพื่อนอื่นๆ

วิธีการประเมินผล
1. ดูยอด Likes และอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนที่มา Likes
2. ดูการตอบสนองของสมาชิกต่อข้อมูลที่ได้นำเสนอ เช่น การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น

สรุปผล
Overview
เริ่มสร้าง Page เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีจำนวนผู้กด Likes ทั้งหมดจำนวน 1,487 คน
Likes
พบว่า คนที่กด Likes นั้น เป็นเพศชาย 49% และเพศหญิง 51% โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 18-24 ปี มากที่สุด รองลงมาคืออายุ 25-34 ปี แสดงให้เห็นว่า สมาชิกPage ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่นิยมเล่น Social Network
Reach
จำนวนการเข้าถึง Page นั้น เป็นเพศชาย 45% และเพศหญิง 55% โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 18-24 ปี มากที่สุด รองลงมาคืออายุ 25-34 ปี ซึ่งทั้งสองช่วงอายุนี้มีจำนวนใกล้เคียงกัน

วิเคราะห์ผล
ประเด็น 1 ในช่วงแรกจะพบว่า มีคนกดLikes จำนวนไม่มากนัก เนื่องจาก Pageเพิ่งเริ่มทำ และยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ต่อมาพบว่า มีจำนวนคนกด Likes มากขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก เริ่มมีการบอกต่อ เป็นPageใหม่ และเนื้อหามีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดให้คนมาเป็นสมาชิก Pageได้ และหลังจากนั้นจำนวนคนกดLikes ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก อาจเป็นเพราะเนื้อหาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รูปภาพสวยงาม จึงดึงดูดให้คนสนใจเข้ามาเป็นสมาชิกPageอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบข้อสังเกตว่า ยอด Likes เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลัง ซึ่งเป็นช่วงที่เรามีการโพสสถานที่ท่องเที่ยวบ่อยขึ้น ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า การที่เราโพสสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามให้คนได้เห็นบ่อยๆ จะสามารถดึงดูดความสนใจให้คนมากด Likes เพจเราเพิ่มขึ้นด้วย

ประเด็น 2 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีจำนวนคนกด Likes จำนวนมาก มักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศที่มีบรรยากาศดี สวยงาม เช่น ทะเล หรือภูเขาทางภาคเหนือ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเพราะ เคยไปมาแล้ว หรือเห็นว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลมากนัก และสามารถที่จะไปได้ แต่ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศนั้น คนมักจะกด Likes น้อยกว่า เนื่องจากอาจเป็นเพราะ ที่ตั้งของสถานที่นั้นไกล คนไม่เคยไป หรือถ้าไปจะมีค่าใช่จ่ายที่สูงกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดให้คนสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกPageมากขึ้น เช่น การแจกของรางวัล เป็นต้น
2. การเลือกช่วงเวลาโพส ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจาก หากโพสในเวลาที่กลุ่มคนมีการเข้าถึงน้อย เช่น เวลาทำงาน เวลาเรียน เป็นต้น อาจทำให้สมาชิกไม่ได้รับทราบหรือเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ดังนั้น จึงควรเลือกเวลาโพสให้เหมาะสม ซึ่งจะทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้จำนวนมาก และจะส่งผลถึงต่อการบอกต่อของ Page ด้วย

Group 2: MARA (R70)
5510211002 Jirapha Visitsakvasin
5510211005 Pasakorn Wangvivatchareon
5510211023 Sudarath Yayong
5510211030 Siriwut Pitipornprakarn
5510211037 Pakorn Yiengsakulpaisal
5510211043 Boossarapun Sirirungreaung
5510211066 Pharawee Doonyapinyo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License