Social Group5

ชื่อโครงการ: หุ้นนะจ๊ะ

เข้าถึงได้จาก: www.facebook.com/hoonnaja

flickr:9710280468

ความเป็นมาหรือความสำคัญของโครงการ:

เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มบอยนะจ๊ะส่วนใหญ่มีความรู้ ความสนใจในเรื่องการลงทุนในตราสารทุน กอปรกับเล็งเห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเข้ามาลงทุนหุ้นโดยที่คิดว่าจะสามารถทำกำไรได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในตราสารทุนหรือกิจการที่จะลงทุนมากนัก เพจนี้จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการลงทุน ไม่เพียงแต่หุ้นเท่านั้น ยังมีการให้ความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจ ฯลฯ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
อีกทั้งทางกลุ่มยังเล็งเห็นว่า สมาชิกในกลุ่มมีจุดแข็ง (Strength) ในด้านการลงทุน จึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่เพจนี้จะกลายเป็นโอกาส (Opportunity) ของสมาชิก ในการให้ความรู้แก่นักลงทุนโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุนแก่ผู้ที่สนใจในปัจจุบัน
2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อนักลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจในการลงทุนสามารถรับ
รู้ข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
3. เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่มเอง เนื่องจากจะมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันระหว่างบุคคลภายนอกและสมาชิกภายในกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย:

นักเรียน นักเรียนศึกษา และผู้ที่สนใจในเรื่องการลงทุนและการเงิน โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

รูปแบบของการนำเสนอ:

1. นำเสนอความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน เช่น การแข็งขึ้นหรืออ่อนลงของค่าเงินบาท, การ
ใช้นโยบายการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ(QE), วิธีการดูค่า Beta ในสมการ CAPM
เป็นต้น
2. นำเสนอข่าวที่น่าสนใจ และสรุปยอดซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนต่างๆ รายวัน
3. นำเสนอรายการดีๆที่เกี่ยวกับการลงทุนด้านตราสารทุน โดยเฉพาะรายการ Money Talk ที่จะให้
แง่คิดดีๆกับนักลงทุน จากเว็บไซท์ Youtube เป็นต้น
4. นำเสนอข้อความ ข้อคิด หรือคำคมดีๆ ทั้งที่คิดขึ้นเองและนำข้อความมาจากผู้อื่น โดยถ้าหากนำ
ข้อความนั้นๆมาจากผู้อื่น จะมีการให้เครดิตเจ้าของข้อความ

วิธีการสร้างเครือข่าย:

1. นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อชักจูงให้เกิดการกด Like และ Share
2. เชิญชวนกลุ่มเพื่อน หรือคนที่รู้จัก

วิเคราะห์ Feedback:

การวิเคราะห์ Feedback จะวิเคราะห์จาก Facebook Insights โดย
1. ดูยอด Like และแหล่งที่มาของยอด Like
2. ดูการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม ที่มากด Like, Comment หรือแชร์ข้อมูล
3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
4. ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง และเป็นข้อเสนอแนะต่อการสร้าง Page ต่อๆไป

ผลทางสถิติ มีดังนี้

Overview

ตั้งแต่เริ่มสร้าง Page ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 จนถึง 24 ธันวาคม 2556 มีผู้คลิก Like ทั้งสิ้นจำนวน 1,368 likes โดยช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มียอด Like มากที่สุด เนื่องจากเป็นระยะแรกที่สร้าง Page โดยมีการบอกต่อแบบปากต่อปากอย่างรวดเร็ว

Likes
จากจำนวนผู้กด Like 1,368 คน พบว่าเป็นเพศหญิง 62% และเพศชาย 38% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และวัยเริ่มทำงาน โดยอายุเฉลี่ยของเพศหญิงอยู่ในช่วง 13-17 ปีมากที่สุด (26%), รองลงมาคือกลุ่มอายุ 18-24 ปี (22%), และกลุ่มอายุ 25-34 ปี (10%) ตามลำดับ ส่วนเพศชายมีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 18-24 ปีมากที่สุด (15%), รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25-34 ปี (14%), และกลุ่มอายุ 13-17 ปี (7%) ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย และมีชาวต่างชาติบ้าง เช่น สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และออสเตรเลีย เป็นต้น

People Reached
จำนวนของผู้ที่เข้าถึง Page เป็นเพศหญิง 56% และเพศชาย 43% โดยอายุเฉลี่ยของเพศหญิงที่มีการเข้าถึง Page มากที่สุดอยู่ในช่วง 18-24 ปี (18%) และอายุเฉลี่ยของเพศชายที่มีการเข้าถึง Page มากที่สุดอยู่ในช่วง 25-34 ปี (18%) โดยผู้ที่เข้าถึงส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และโพสต์ที่มีการเข้าถึงมากที่สุดคือ โจทย์ชีวิต โจทย์คณิต มีผู้เข้าถึงทั้งสิ้น 2,699 คน มีการกด Likes, Comments & Shares 134 ครั้ง ซึ่งเป็นโพสต์ที่เกี่ยวกับหลักคิด วิธีการที่จะนำตัวเราไปสู่ความสำเร็จอย่างที่เราต้องการ โดยเกิดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2556

People Engaged
จำนวนของผู้ที่มีส่วนร่วม ซึ่งรวมการกดถูกใจ, แสดงความคิดเห็น และแชร์โพสต์ เป็นเพศหญิง 51% และเพศชาย 49% โดยอายุเฉลี่ยของเพศหญิงที่มีส่วนร่วมมากที่สุดอยู่ในช่วง 18-24 ปี (19%), และอายุเฉลี่ยของเพศชายที่มีส่วนร่วมมากที่สุดมี 2 ช่วง โดยอยู่ในช่วง 18-24 ปี และ 25-34 ปี (18% เท่ากัน)

การประชาสัมพันธ์ Page

มีกลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาและเครือข่าย ดังนี้
- มีการนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ เช่น รูปภาพ, Video Clip เป็นต้น
- มีการเขียนประโยคที่สั้นและกระชับ เพื่อความน่าสนใจ และง่ายในการอ่านของผู้ติดตาม
- มีการนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารที่เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ เช่น การโพสต์ข่าว CPTGF
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท เสนอขายให้ผู้สนใจ (IPO) 18-26
พ.ย.นี้ จองซื้อขั้นต่ำ 2,000 หน่วย หน่วยละ 10.15 บาท โดยโพสต์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
เป็นต้น

flickr:11030270843

ประเมินผล

ผลการตอบรับ
จากสถิติของยอดผู้กด Like จำนวน 1,368 คน จะพบว่ามีจำนวนผู้กด Like มากเกินความคาดหมายของผู้จัดทำเล็กน้อย โดยผู้จัดทำตั้งเป้าไว้ประมาณ 1,000 คน

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายตรงตามที่ผู้จัดทำตั้งเป้าหมายไว้ คือ ส่วนมากเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการเงิน การลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ปัญหาและอุปสรรค
- ในช่วงแรกของการจัดตั้ง Page มีผู้สนใจ กด Like มาก และมีการติดตามเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร
เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ติดตามเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารกลับน้อยลงเรื่อยๆ โดยจะดูได้
จาก Reach ของแต่ละโพสต์ อาจเป็นเพราะว่าช่วงหลังเป็นช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์เข้าสู่ช่วงขาลง จึงมี
ผู้สนใจในการลงทุนน้อยลง
- เนื้อหาของ Page เกือบทั้งหมด เขียนขึ้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของตัวผู้จัดทำเอง ซึ่งมีความ
รู้และประสบการณ์ที่จำกัด จึงทำให้เนื้อหาของ Page ขาดความหลากหลาย
- เกิดจากที่ผู้จัดทำขาดความชำนาญในการใช้ภาษาทางด้านการลงทุน ในขณะที่ผู้ติดตามอาจจะยังมี
ความรู้ไม่เพียงพอหรือขาดประสบการณ์ในเรื่องที่โพสต์ เนื่องจากผู้ติดตามส่วนใหญ่เป็นเพียงวัยรุ่น
อายุระหว่าง 13-24 ปี เท่านั้น

ข้อเสนอแนะ
- การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร เป็นตัวอักษรทั้งหมด และมีความยาวมากเกินไป จะทำให้ผู้อ่านไม่สนใจ
หรืออ่านไม่จบ ดังนั้นในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ควรจะมีการสรุปประเด็นให้กระชับ และใช้รูปภาพ
ประกอบ เพื่อสร้างความน่าสนใจ และสร้างความจดจำ
- การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ในช่วงเวลาต่างๆ มีผลต่อการเข้าถึงของผู้ติดตามเป็นอย่างมาก โดยจาก
สถิติของแฟนเพจหุ้นนะจ๊ะ จะพบว่าช่วงเวลา 18.00-20.00 น. เป็นช่วงที่มีผู้ติดตามเข้าถึงโพสต์ได้
มากที่สุด หมายความว่าถ้าโพสต์ในช่วงเวลานี้ จะทำให้มีผู้เข้าถึงเป็นจำนวนมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ
- การจัดกิจกรรม หรือการร่วมสนุกแจกของรางวัล เป็นวิธีการกระตุ้นให้เกิดการกด Like, กด Share
หรือการเข้าถึง ที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความจดจำ และประสบการณ์ดีๆให้กับผู้ร่วมเล่นอีกด้วย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License