Chit Chat Show
flickr:11511554994

Theme : เนื้อหาที่นำเสนอ
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตทำให้โลกของเราแคบลงหรือแทบเรียกได้ว่าเป็นโลกที่ไร้พรมแดน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่สามารถหาความรู้จากแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งหากเราขาดความรู้และทักษะทางด้านภาษา จะเป็นการเสียโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไป นอกจากนี้ ปัจจุบันเราจำเป็นที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่ของการศึกษาต่อ การทำงาน การทำธุรกิจ รวมถึงการท่องเที่ยว ดังนั้น ความรู้เรื่องภาษาและความเข้าใจในวัฒนธรรม จึงถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น การที่เรามีความรู้ทางภาษาที่หลากหลายมากเท่าใด ก็ยิ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราให้สูงขึ้นตามได้มากเท่านั้น ซึ่งทาง Chit Chat Show นั้น มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเองต่อไป
ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้
1. ความรู้ด้านภาษา ทั้งหมด 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี ซึ่งประกอบด้วยคลิปการสอนภาษา คำศัพท์ คำคม และบทสนทนา เป็นต้น
2. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ, จีน และเกาหลี โดยนำเสนอสถานที่ที่น่าสนใจหรือเป็น Landmark ของประเทศต่างๆ
3. แนะนำร้านอาหารฝรั่ง, จีน และเกาหลี ที่น่าสนใจภายในประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่มอายุ 14-35 ปี คือ ช่วงวัยเรียน ไปจนถึงวัยทำงาน ซึ่งมีความสนใจในเรื่องของภาษา อาหาร และการท่องเที่ยว ของ 3 ประเทศ (อังกฤษ, จีน และเกาหลี)

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศใน 3 ภาษา ได้แก่ ประเทศอังกฤษ, จีน และเกาหลี
2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ, จีน และเกาหลี
3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารในประเทศไทย ได้แก่ ร้านอาหารฝรั่ง, จีน และ เกาหลี
4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลดังกล่าว ให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์
5. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจทางด้านภาษาเพิ่มเติมด้วยรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย

วิธีการนำเสนอ :
นำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบที่น่าสนใจและสนุกสนาน ผ่านทาง คลิป (มีทั้งที่ทางกลุ่มถ่ายทำเองและนำคลิปจากที่อื่นมาแชร์) รูปภาพ หรือ ข้อความสั้นๆ ทั้งนี้ทางกลุ่มจะใช้ตัว Mascot แพนด้า เป็นเสมือนทูตวัฒนธรรมในการสื่อสาร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้และจดจำเราได้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียด Mascot ประกอบด้วย
• แพนด้าเป็นตัวแทนของ ประเทศจีน
• ชุดฮันบกเป็นชุดประจำชาติของ ประเทศเกาหลี
• ธงชาติของ ประเทศอังกฤษ

flickr:11511523425

เครื่องมือในการสื่อสาร :
Facebook และ Youtube

วิธีการในการสร้างเครือข่าย :
1. นำเสนอเนื้อหาที่ดี
ใช้วิธีการนำเสนอ Content ที่สามารถกระตุ้นให้คนเกิดการบอกต่อ เช่น ตลก เศร้า แปลกใหม่
ประทับใจ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้แฟนเพจได้มีส่วนร่วมกับเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ การแบ่งปัน (Share) หรือ การบอกต่อ (Viral) ก็จะช่วยเพิ่มจำนวนแฟนเพจให้มากยิ่งขึ้น
2. Suggest A Friends
ใช้วิธีการแนะนำเพื่อนหรือบอกเพื่อนๆ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
2.1 แนะนำเพื่อนบนโลกออนไลน์ (Suggest A Online Friends) ด้วยการ Click คำว่า "Suggest
A Friends" บนเมนูของหน้าเฟซบุ๊คแฟนเพจ
2.2 การแนะนำเพื่อนบนโลกออฟไลน์ (Suggest A Offline Friends) ด้วยการแนะนำเพื่อนที่เรา
รู้จักให้มากด like เพจ และมี Surprise Gift เพื่อเป็นคำขอบคุณที่ติดตามเพจของเรา

วิธีการวิเคราะห์ Feedback :
• Facebook วิเคราะห์โดย Facebook Insight
• Youtube วิเคราะห์โดย Youtube Traffic

flickr:11511554864

โดยมีผลทางสถิติ ดังนี้
Overview

ตั้งแต่เริ่มสร้าง Page ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 มีผู้คลิก Like ทั้งสิ้นจำนวน 1,111 Likes โดยช่วงที่มียอดการเข้าถึงมากที่สุดคือประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน เพราะเป็นช่วงที่มีทั้งการโพสต์ การแชร์ และการจัดกิจกรรม จึงทำให้มีสถิติช่วงนั้นสูงมากกว่าช่วงอื่นๆ

Like

flickr:11511623773

จากผู้ที่กด Likes พบว่าเป็นเพศหญิงถึง 60% โดยมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 18-24 ปีมากที่สุด ส่วนเพศชายที่ถูกใจเพจเป็น 40% โดยกลุ่มอายุเฉลี่ยระหว่าง 25-34 ปีกด Like มากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่มีความสนใจ Page ของเราส่วนมากเป็นกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา และวัยทำงาน และคนที่กด Like ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

People Reached

flickr:11511523405

จำนวนการเข้าถึง Page เป็นผู้หญิง 60% โดยมีอายุระหว่าง 18 – 24 ปีมากที่สุด ผู้ชาย 40% โดยมีอายุระหว่าง 18-24 และ 25-34 ปีมากที่สุด และผู้ที่เข้าถึงส่วนใหญ่อยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

People Engaged

จำนวนคนที่ถูกใจ แสดงความคิดเห็น หรือแชร์โพสต์ของ Page เป็นผู้หญิง 77% โดยมีอายุระหว่าง 18 – 24 ปีมากที่สุด ผู้ชาย 23% ช่วงอายุที่มากที่สุดคือ ช่วง 25-34 ปี ซึ่งส่วนมากการตอบรับจากแฟน Page จะเป็นลักษณะของการกด Like โพสต์ต่างๆ และมีแสดงความคิดเห็นบนโพสต์บ้าง อีกทั้งยังมีผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาจีนและเกาหลีเข้ามาสอบถามทาง page บ้างเหมือนกัน
Youtube
ทาง Chit Chat Show เปิดช่องใน Youtube โดยเนื้อหาที่นำเสนอใน Youtube เป็น Clip Video ที่นำเสนอการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆ และการสอนแต่งหน้าพร้อมสอนศัพท์ภาษาจีน สามารถนำคำศัพท์ง่ายๆทั้งภาษาเกาหลีและภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีผู้มีความรู้ในด้านภาษาเกาหลีและภาษาจีนเป็นผู้สอน

flickr:11511554634
flickr:11511596106
flickr:11511523035

การประชาสัมพันธ์เพจ
กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาและเครือข่ายของ Chit Chat Show มีดังนี้
• มีการนำเสนอเนื้อหาที่มีความรู้เกี่ยวกับเทศกาลหรือสถาณการณ์ในช่วงนั้นๆ เช่น เทศกาลลอยกระทง, เทศกาลตรุษจีน, เทศกาลคริสมาสต์ เป็นต้น
• เสนอคำคมต่างๆในรูปของภาษาเกาหลี, จีน และภาษาอังกฤษ
• สอนภาษาจีนและภาษาเกาหลีในรูปของคลิปวิดีโอ ผ่าน youtube เพื่อการฟังและออกเสียงอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังง่ายต่อการจำด้วย
• สร้างกิจกรรม เล่นเกมส์ แจก sticker line
• นำเสนอ Page ในเว็บของแฟนคลับที่ชอบนักร้องเกาหลี เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่ชื่นชอบนักร้องเกาหลี รวมทั้งยังสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาเกาหลีด้วย
• นำเกมที่ทาง Page สร้างไปโพสต์ใน Page “ชมรมคนรักกิจกรรมแจกของรางวัล”

ประเมินผล
ผลการตอบรับ จากสถิติของผู้ติดตามในแต่ละเครื่องมือที่ได้วิเคราะห์ในข้างต้น จากจำนวนผู้กด Likes Page “Chit Chat Show” ทาง Facebook นั้นถือว่าเกินความคาดหมายของผู้จัดทำพอสมควร เนื่องจากในตอนแรกได้ตั้งเป้าหมายไว้ประมาณไม่เกิน 1,000 คน นอกจากนั้นยังมีผู้ที่สนใจได้เข้ามาสอบถามในเรื่องของทั้งภาษาจีนและเกาหลีด้วย
แต่การตอบรับจากคลิปวิดีโอใน youtube นั้นไม่ค่อยได้รับการตอบรับมากเท่าที่ควร แต่คลิปวิดีโอที่สอนการแต่งหน้าพร้อมสอดแทรกการสอนภาษาจีนนั้น ได้รับคำชมจากผู้ที่ติดตาม page พอสมควร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ที่ติดตามเนื้อหาของ Chit Chat Show นั้นเป็นไปตามที่ทางผู้จัดทำได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือ ส่วนมากเป็นวัยนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น และวัยเริ่มทำงานช่วงอายุ 18 – 34 ปี และมีความสนใจเกี่ยวกับภาษาเกาหลี จีน และอังกฤษ

ปัญหาและอุปสรรค
• Page “Chit Chat Show” เป็น page ที่ให้ความรู้ด้านภาษา ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรือความบันเทิง จึงทำให้มีผู้ที่สนใจมากด likes ค่อนข้างน้อย เนื่องจากค่อนข้างจะจำกัดผู้ที่สนใจเฉพาะกลุ่ม
• ผู้ดูแล page หรือแอดมินต้องคอยสร้างกิจกรรม และคำคมที่ร่วมสมัยออกมา เพื่อกระตุ้นให้ page มีความเคลื่อนไหวตลอด
• ในบางครั้งเกิด error ของทาง facebook เอง ทำให้คนที่กด like กดติดบ้างไม่ติดบ้าง ทำให้เกิดการกด 2 ครั้ง และเกิด unlike เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะ
• ทางผู้จัดทำจะเลือกเนื้อหา ข้อคิด คำคม หรือกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ และร่วมสมัยตลอด เพื่อทำให้ตัวเนื้อหามีความน่าสนใจ และมีผู้ติดตามมากขึ้น
• การสร้างกิจกรรมหรือเกมส์เป็นวิธีสร้างความเคลื่อนไหวให้กับ page ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เพิ่มจำนวนผู้เห็น page เป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้มีคนกด likes เพิ่มมากขึ้น
• ในการนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างออกไป เช่น สร้างคลิปวิดีโอสอนภาษา เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้มีผู้คนสนใจเพิ่มมากขึ้น เพราะได้ฟัง และหัดพูดตามคนที่สอนได้จริง อีกทั้งยังมีความสนุกอยู่ในคลิปนั้นด้วย
• การเลือกเวลาในการโพสต์ ควรจะเฉลี่ยโพสต์ตามแต่ละเวลา จริงอยู่ที่ว่ามีผู้เล่น facebook มากที่สุดช่วงเวลา 20.00 – 22.00 น. แต่ทางผู้จัดทำต้องการจะเสนอความรู้ให้แก่คนทุกวัย เพราะเวลานั้นเด็กๆอาจจะเข้านอนแล้ว ทำให้ไม่เห็นได้ ทางผู้จัดทำจึงโพสต์เฉลี่ยตามแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้ผู้ชมทุกวัยได้เข้าถึงโพสต์ได้

รายชื่อผู้จัดทำ
1. น.ส. ยุวนิตย์ เจียรสุทธากุล 5510211015
2. น.ส. สุภาพร พลายแก้ว 5510211025
3. น.ส. ศศิวัช ตั้งจีรวงษ์ 5510211040
4. น.ส. อรนลิน บูรณะคุณาภรณ์ 5510211051
5. น.ส. นาตยา เข็มทอง 5510211050
6. น.ส. อโรชา อิ่มกลับ 5510211027
7. นาย ชานนท์ วัฒนอุตมเสถียร 5510211052

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License