Term Paper Summary

Term Paper Summary

กลุ่ม 1 Last minute

IBM Business Intelligent เพิ่มศักยภาพของธุรกิจได้อย่างไร

Description

Business Intelligence (ความฉลาดทางธุรกิจ) เกิดขึ้นมาจากศาสตร์ความรู้ด้านต่างๆ หลายด้านผสมกัน และเป็นความรู้แบบสหวิทยาการ ที่ผู้บริหารต้องมีความรู้หลายๆ ด้าน ในการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาด และคู่แข่งทางธุรกิจได้แบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งในโลกของความเป็นจริง มีปัจจัย (ตัวแปร) ที่มีผลต่อธุรกิจมากมาย จึงควรต้องใช้เทคนิคขั้นสูง เพื่อช่วยแก้ปัญหา หรือหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้น โดยทางกลุ่มจะมีการศึกษาในด้านต่อไปนี้
• ศึกษาเฉพาะ Software ของระบบ Business Intelligence
• ศึกษาเฉพาะ Software ของ IBM
• ศึกษาเฉพาะ ลูกค้าของ IBM
• ศึกษาเฉพาะ การนำSoftware ไปใช้กับบริษัทเอกชน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาของระบบ Business Intelligence
2.เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ Business Intelligence ไปใช้ในธุรกิจ
3.เพื่อทราบขีดจำกัด ความคุ้มค่า ข้อดี ข้อเสีย ของการนำระบบ Business Intelligence ไปใช้
4.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ระบบ Business Intelligence ในธุรกิจประสบความสำเร็จ

Comment

-ขอบเขตที่ศึกษาเป็นอย่างไรควรระบุให้ชัดเจนว่า จะศึกษาภายในบริษัทIBM หรือศึกษาบริษัทที่นำเอา Business Intelligent จาก IBM มาใช้
-ควรศึกษาและสอบถามข้อมูลจากบริษัท IBM ก่อน หลังจากนั้นจึงศึกษาองค์กรที่ทางกลุ่มสนใจที่บริษัท IBM เป็น consult ให้

กลุ่ม 2 มะระ

How to have sustainable success by joining startup

Description

Startup company คือ บริษัทเกิดใหม่ มักเป็นคำที่ใช้เรียกบริษัททางด้านเทคโนโลยีใน Silicon Valley ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมามีคนเรียกบริษัทแนวนี้ไปทั่วโลก ซึ่งสิ่งที่ท้าทายคนรุ่นใหม่ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจไอที โดยข้อดีของการทำ Startup คือ มีเงินลงทุนน้อย และไม่จำเป็นต้องใช้สมาชิกจำนวนมากอย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในธุรกิจ Startup โดยทางกลุ่มจะศึกษา CASE ของ Ookbee
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษานิยาม แนวคิด และขั้นตอนการทำ Startup ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกสู่ตลาดเพื่อให้บริการลูกค้าได้จริง

Comment

-จะหาข้อมูล เก็บข้อมูลอย่างไร
-อะไรคือตัวชี้วัดการประสบความสำเร็จ แล้ว Ookbee ประสบความสำเร็จจริงหรือไม่
-ให้เก็บข้อมูลเชิงลึก
-ศึกษา Review งานวิจัยเรื่อง Start up
-อะไรคือ issue ที่ใช้ในการทำธุรกิจ IT
-อะไรคือความหมายของ start up ในด้าน IT

กลุ่ม 3 บักปีเตอร์

การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ SAP ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย

Description

SAP คือ โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP ที่ช่วยจัดการสายงานทุกประเภทของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้ ซึ่งระบบ ประกอบด้วย module ต่างๆโดยจะศึกษา บริษัทที่นำ SAP ไปใช้ 3 บริษัทได้แก่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ จำกัด (มหาชน),บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)รวมไปถึงบริษัทผุ้ให้บริหาร คือบริษัท ไอทีวัน จำกัดโดยทางกลุ่มมีการศึกษาตัวแทนบริษัทจากแต่ละอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานระบบ SAP ได้แก่ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และธนาคารกสิกรไทย และศึกษาการใช้งานระบบ SAP ในระดับของผู้ออกนโยบาย รวมไปถึงระดับผู้ใช้งาน และเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการใช้งานระบบ SAP เพื่อศึกษาถึงประโยชน์และความคุ้มค่าที่ได้รับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการนำระบบ SAP ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร
2. ความคุ้มค่าของการนำมาใช้
3. การทำงานในแต่ละModule ที่มีความสัมพันธ์กัน
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของอุตสาหกรรมที่ใช้ SAP
5. ศึกษาข้อจำกัดในการใช้งานของระบบ SAP

Comment

-ให้ศึกษา Review งานวิจัย
-ไม่ควรทำอะไรหลายอย่างเกินไป และแต่ละบริษัทอยู่คนละอุตสาหกรรม ควรศึกษาลงไปให้ลึก หรือเปรียบเทียบบริษัทภายในอุตสาหกรรมเดียวกันมากกว่า
-อยากเห็นกระบวนการทางด้าน hardware และ softwareที่ได้มีการนำ SAP ไปใช้
-การเปลี่ยนแปลง ก่อนและหลังการใช้ SAP
-ปัญหาและอุปสรรค ของการใช้ SAP
-อะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของ SAP ที่ผู้บริหารเลือกใช้

กลุ่ม 4 Hormone วัยกลางคน

Why do people use iOS or Android?

Description

ทางกลุ่มสนใจศึกษาว่าทำไมประชาชนถึงใช้ iOS หรือ Android โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้พัฒนาแอพลิเคชั่นทั้ง 2 ระบบ และเก็บข้อมูลการรีวิวจาก magazine และอินเตอร์เน็ต
วัตถุประสงค์
1. ศึกษารูปแบบ ความแตกต่างระหว่าง รวมทั้งข้อดี-ข้อเสียของทั้ง 2 ระบบปฏิบัติการ (iOS &Android)
2. ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ทั้ง 2 กลุ่ม
3. วิเคราะห์อนาคตของ iOS และ Android

Comment

-ศึกษาบุคคล3 กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบปฏิบัติการไปใช้งาน(User,Developer,Business)
-ในส่วนของผู้ใช้งาน ให้ทำในลักษณะ Research เปรียบเทียบระหว่าง 2 ระบบปฏิบัติการ ซึ่งเปรียบเทียบในแง่ของการแสดงความคิดเห็นอาจเป็นการ survey หรือทำในรูป focus group
-ส่วนของ developer ทำการศึกษาถึงการการพัฒนาแพลตฟอร์มทั้ง 2 รูปแบบศึกษาว่า อะไรคือ criteria ที่ใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มนั้นๆ
-ส่วนของ business ศึกษาภายในองค์กรธุรกิจที่ใช้ mobile app โดยศึกษาว่าแพลตฟอร์มไหนที่บริษัทต้องการพัฒนาในส่วนนี้ก่อน โดยอาจจะศึกษาร่วมกันกับกลุ่ม mobile bankingได้

กลุ่ม 5 บอยนะจ๊ะ

Mobile Banking

Description

Mobile Banking หรือ เทคโนโลยีธนาคารทางมือถือ เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างลูกค้ากับธนาคารผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยจะเปรียบเทียบ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Mobile Banking
2. เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน Mobile Banking ของแต่ละองค์กร
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของการนำ Mobile Banking ไปใช้ในแต่ละองค์กร
ศึกษา จากธนาคารและกลุ่มลูกค้าโดยทำแบบสอบถามและสัมภาษณ์ รวมไปถึงการศึกษาจากบทความ งานวิจัย และทำการเปรียบเทียบแต่ละธนาคารปีต่อปี

Comment

-ทบทวนงานวิจัย
-เปรียบเทียบfeature ต่างๆในแต่ละธนาคาร และ feature ที่แตกต่างกันนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
-ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ การใช้ Mobile Banking จะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้หรือไม่ เช่นการใช้ ATM ลดลงหรือไม่ การไปธนาคารลดลงหรือไม่ หรือการใช้ E-Banking ลดลงหรือไม่โดยการไปสัมภาษณ์ผู้ใช้
- การใช้ Mobile Banking กับธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และใช้ได้จริงหรือไม่ เช่น เพื่อลดต้นทุน สามารถลดต้นทุนได้จริงหรือเปล่า
-ปัจจัยที่ทำให้ผู้ใช้เลือกใช้ featureของธนาคารนั้นๆ
-ความแตกต่างระหว่าง E-banking และ Mobile-banking มีอะไรบ้าง
- ศึกษาทฤษฎี TAM,TPB

กลุ่ม 6 NongTang

การประยุกต์ใช้ IT ในการจัดการบริษัท music store

Description

หจก.ผดุงกิจ เทรดดิ้ง ใช้ชื่อหน้าร้านว่า Music Storeเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดนตรีทั้งค้าปลีกและค้าส่งมามากกว่า40ปี ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหาร แล้วนำระบบ IT มาใช้ทำให้ได้กำไรมาขึ้น โดยการนำ IT เข้ามาใช้ในการจัดการคลังสินค้า การทำบัญชี การสั่งสินค้า และการควบคุมการจัดการภายในร้านจึงสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกมากขึ้น และมีแผนที่จะขยายสาขาต่อไป ซึ่งในขณะนี้มีอยู่แล้ว6 สาขาโดยทางกลุ่มจะศึกษาแนวความคิดรวมถึงหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำระบบITที่ใช้ในบริษัท Music Store ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้Music Storeประสบความสำเร็จและทราบข้อแตกต่างระหว่างก่อนทำ IT และหลังทำ IT
2. เพื่อศึกษาผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกสู่ตลาดเพื่อให้บริการลูกค้าได้จริงหลังจากที่มีการนำ IT เข้ามาช่วยในการบริหารงาน
3. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการนำITมาใช้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งนำมากำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน และการเพิ่มยอดขาย

Comment

-ควรจะต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่า สำเร็จได้อย่างไร
-IT ที่ใช้ รวมไปถึงการใช้งานอะไรบ้าง
-ควรเข้าไปศึกษาภายในระบบและกระบวนการต่างๆว่า มีปัญหาอะไรบ้าง การ implement ขั้นตอนต่างๆมีอะไรบ้าง
- ศึกษากระบวนการทำงานภายในองค์กร
- ศึกษาข้อมูลด้านลูกค้าและsupplier เพื่อดูว่า ระบบที่นำมาใช้ส่งผลต่อลูกค้าและsupplier อย่างไรบ้าง

กลุ่ม 7 Atom

How Information Technology Make Superstore Became a Superpower: Walmart

Description

การนำเทคโนโลยีที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการกระจายสินค้า เพื่อลดต้นทุนให้แก่บริษัทหรือผู้ประกอบการ จึงเลือก Walmart (วอลมาร์ท) ห้างค้าปลีกชื่อดังในสหรัฐอเมริกาและเป็นห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการศึกษาครั้งนี้จะเจาะประเด็นในเรื่องการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่างๆมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ของ Walmart ตั้งแต่ปี ค.ศ.1974 จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ Walmart นำมาใช้ในกระบวนการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยของการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่างๆมาใช้

Comment

-ควรทำในส่วนที่เป็นข้อมูลใหม่ ที่คนอื่นยังไม่ได้ศึกษา
-ควรศึกษาธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมากกว่า

กลุ่ม 8 First IT

Smart Province (จังหวัดอัจฉริยะ)

Description

"จังหวัดอัจฉริยะ" เป็นโครงการของกระทรวงไอซีที ที่ดำเนินการขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด ให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาจังหวัดให้พร้อมสู่การเป็น "Smart Thailand" ซึ่งในระยะแรกของโครงการ ได้กำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นต้นแบบเพราะมีขนาดพื้นที่เหมาะสม ทั้งยังมีความพร้อมทางด้านสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเกษตร
ขอบเขตการศึกษา จะทำการศึกษา ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านนา อำเภอองครัก และอำเภอปากพลี โดยจะเก็บข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ และศึกษาทาง Internet

Comment

-ศึกษาถึงปัญหา ขั้นตอนการทำงาน งบประมาณรวมถึง Hardware, Softwareด้วย
- ศึกษากระบวนการที่ต้อง implement มีอะไรบ้าง
-ประเมินผลว่าโครงการจะประสบความสำเร็จหรือไม่
-ดูความพึงพอใจของคนทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน ประชาชนคิดว่าระบบนี้ดีจริงหรือไม่ ความรู้สึกที่แท้จริงคิดว่าเป็นอย่างไร
- ควรทำ survey ดีกว่าการสัมภาษณ์
- หากจะสัมภาษณ์ควรสัมภาษณ์ผู้ที่มีอำนาจสูงๆ
-ศึกษา Project ที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศ

กลุ่ม 9 Pintsplus

แนวโน้มการใช้งาน NFC ในประเทศไทย

Description

ปัจจุบันเทคโนโลยี NFC ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ โดยการสร้างความสะดวกสบายในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น ภายใต้การใช้งานผ่านมือซึ่งคาดว่าในอนาคต เทคโนโลยี NFC มีโอกาสที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีในการ ดำรงชีวิตในสังคมไทย จึงเป็นที่สิ่งที่องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ที่ NFC จะเข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งทางกลุ่มจะศึกษาบริษํท SAMSUNG
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาระบบการทำงานของ NFC
2. ศึกษาและวิเคราะห์การนำ NFC มาใช้งานในภาคธุรกิจทั้งในแง่ของบริษัทและลูกค้า
3. ศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคในสังคมไทยที่มีต่อ NFC
4.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อต่อยอดหาแนวทางในการพัฒนาระบบ NFC ให้ธุรกิจร้านอาหารในไทยเห็นถึงประโยชน์และสามารถนำ NFC ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
มี Scope อยู่ที่การดูคุณสมบัติ ข้อจำกัด พฤติกรรมการใช้งาน และความคิดเห็นของผู้ใช้โดยจะเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ

Comment

-ควรศึกษาภาพกว้างมากกว่าการศึกษาเพียงบริษัทเดียว เพราะ NFC จะเป็นมาตรฐานของโทรศัพท์มือถือ ในด้านการชำระเงิน
-ควรเปรียบเทียบ NFC ที่ติดตั้งในมือถือแต่ละยี่ห้อว่าต่างกันอย่างไร
-มีตารางเปรียบเทียบ Application และ criteria ของแต่ละบริษัท
- ศึกษารูปแบบการใช้งาน NFC ของแต่ละบริษัทว่าเป็นอย่างไร รวมถึงในแง่ของผู้ใช้ที่เลือกใช้ NFC Phone เพราะอะไร
-ศึกษา Review การใช้ NFC โดยเฉพาะMobile payment

กลุ่ม 10 Jcase

ท่าเรือกรุงเทพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Port)

Description

E-Portเป็นหนึ่งในโครงการของท่าเรือที่ทำเพื่อให้ท่าขนส่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยในรับความร่วมมือจากภาครัฐ และ ภาคเอกชน ดังนี้ ภาครัฐ 1.กรมศุลกากร 2.การท่าเรือแห่งประเทศไทย และ 3.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ภาคเอกชน 1.บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด 2.บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัดโดยทางกลุ่มสนใจศึกษาแนวคิดและแนวการปฏิบัติในการนำเอา IT (VCMS, CTMS , e-Gate, ERP) มาใช้ในการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยว่าส่งผลดีต่อองค์กรอย่างไร โดยเลือกศึกษาที่ท่าเรือคลองเตยเป็นหลัก

Comment

-ขอบเขตในการศึกษาคืออะไร

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์

1. ควรศึกษาข้อมูลขององค์กรนั้นๆก่อนไปสัมภาษณ์ และควรถามข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สึก ส่วนข้อมูลที่เป็น fact ไม่ควรถามเพราะสามารถหาได้จากแหล่งอื่นๆ
2. การสัมภาษณ์ที่ดีคือ ไม่ควรรบกวนคนที่เราจะไปสัมภาษณ์ ถ้าข้อมูลนั้นสามารถหาได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือจากแหล่งอื่นๆแล้ว
3. ควรมีการบันทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นเสียงหรือวิดีโอไว้ด้วย และควรถามน้อยๆ ให้ผู้ตอบตอบมากๆ ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรพูดมากกว่าผู้ถูกสัมภาษณ์
4. คำถามสุดท้ายในการสัมภาษณ์ คือ ให้ถามว่า มีอะไรบ้างที่เราไม่ได้ถามและเกี่ยวกับประเด็นที่เราถาม หรือเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
5. จะรู้ได้อย่างไรว่าควรจะหยุดสัมภาษณ์เมื่อใด เราควรจะต้องมีการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่เกิดสิ่งใหม่ๆแล้ว คือ เราจะเริ่มได้รับข้อมูลที่ซ้ำๆกันจากผู้ให้สัมภาษณ์
6. พยายามถอดเทปภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสัมภาษณ์
7. พยายามนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลทางสถิติ
8. การสร้าง coding โดยหลังจากมีการบันทึกและถอดเทปการสัมภาษณ์ออกมาแล้ว ให้ใช้กระบวนการในการ coding โดยแยกแยะ ประเด็นสำคัญ ว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นนำมาหา code เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเข้าไปที่ Atlas.ti(สามารถ import บทสัมภาษณ์เพื่อสร้าง code ได้)
ห้าม!!! ยกบทสัมภาษณ์ทั้งบทมา บทสัมภาษณ์ที่ดีควรจะผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License